[1-16] 

 

Ηεξή δήισζε ελεξγνπνίεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ Άξζξνπ 120 θαη θαηαγγειία θαηά  
δηαπξαρζέλησλ θαθνπξγεκάησλ:  
Α. Ρεο βίαηεο θαηάιπζεο ηνπ Ππληάγκαηνο,  
Β. Ρεο απφ 24/11/2011 θαη έθηνηε, θαθνπξγεκαηηθήο παξάιεηςεο δηψμεσλ ηνπ 
εγθιήκαηνο ηεο εζράηεο πξνδνζίαο.  

Γ. Ρεο απφ θνηλνχ απφπεηξαο  κε δφιν θαη πξφζεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ηνπ θάζε 
ππεχζπλνπ, λα πξνρσξήζνπλ ζε αιιαγέο θαη αλαζεσξήζεηο Ππληάγκαηνο θαηερφκελεο 
Σψξαο ( ηεο Διιάδαο).  

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΑΝΑΓΓΔΛΙΑ-, ΠΡΟ΢ ΠΑ΢Α ΑΡΜΟΓΙΑ ΔΙ΢ΑΓΓΔΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΥΗ, πξνο φια ηα Πψκαηα 
Αζθαιείαο, ην Ιηκεληθφ Πψκα 
θαη πξνο ηνλ θάζε Ξνιίηε, ΒΑ΢ΔΙ ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 36 ΚΑΙ 40 
ΣΟΤ ΚΩΓΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗ΢ ΓΙΚΟΝΟΜΙΑ΢, 45, 46, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 ΣΟΤ 
ΠΟΙΝΙΚΟΤ ΚΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 120 ΣΟΤ ΢ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ΢. 

Ηκεξνκελία: …...... ...…. 2017           (εθδ.εγξ. 5/4/17) 

ΘΑΡΔΞΔΗΓΝΛΡΥΠ : Ξξνο θαη δηα ηνπ  Ιηκεληθνχ Πηαζκνχ/ Ιηκελαξρείνπ... 

Τπφςηλ Αμησκαηηθνχ ΢πεξεζίαο , Αλαθξηηηθνχ ππαιιήινπ θαη Γηνηθεηή θ...................... 

Όλνκα: ………... 
Δπώλπκν: ……. 
Όλνκα Παηξόο: …… 
Όλνκα Μεηξόο: …… 
Γηεύζπλζε: ……....... 
Πεξηνρή: ……............  
Σ.Κ.: …….. 
Α.Φ.Μ. : …….. 
Αξ. Σαπη.: …….. 
Αξρή Έθδνζεο: ……... 
Ηκεξ. Έθδνζεο: ……. 
Ηκ. Γελλήζεσο: …….. 
Ιζαγέλεηα:……...............  
Θξήζθεπκα: …… 
 
Καη’ αξρήλ δεηώ λα ελεκεξώζεηε πάζα εηζαγγειία θαη αξρή πνπ ιακβάλεη δηθόγξαθν αλάινγν εηνύηνπ, λα 

κελ ην αξρεηνζεηεί, φπσο θαη θάζε φξγαλν λα κελ ην αγλνεί θαζώο όπσο άιισζηε θη εζείο 

δηαπηζηώλεηε, όηη ην παξόλ είλαη δηθαζηηθή εληνιή απνξξένπζα από ην ίδην ην ΢ύληαγκα ηεο Διιάδνο θαη όηη ε 
ελέξγεηα απηή αξρεηνζέηεζεο ε αγλόεζήο ηνπ θαζώο πξνπάλησλ ε παξεκπόδηζε ησλ ελεξγεηώλ πνπ 

δειώλνληαη εληόο ηνπ απηνύ, απνηεινύλ μεθάζαξε ερζξηθή ελέξγεηα θαηά ηεο παηξίδαο. Η

παξεκπφδηζε 

ηνπ έξγνπ πνπ ην ΢ύληαγκα όηαλ θαηαιύεηαη αλαζέηεη θαη επηβάιιεη ζηνλ θάζε πνιίηε πξνο ηελ επίηεπμε ηεο 

νκαιήο ηνπ ιεηηνπξγίαο, είλαη θαθνχξγεκα δηαξθέο. Γελ παξαγξάθεηαη θαη ζπληζηά εθ ησλ πξαγκάησλ 

μεθάζαξε ερζξηθή ελέξγεηα θαηά ηεο παηξίδαο ,απόπεηξα, άκεζε ζπλέξγεηα ζε βίαηε θαηάιπζε ηνπ 

΢πληάγκαηνο θαη ζε εζράηε πξνδνζία, δόιν, θαη πξόζεζε. Καη ηηκσξείηαη κε ηελ επαλαθνξά ηεο έλλνκεο 

ηάμεο, αιιά ηαπηόρξνλα ηηκσξείηαη θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηνρήο ή ηεο βίαηεο θαηάιπζεο ηνπ 

΢πληάγκαηνο θαη βάζεη ηνπ Άξζξνπ 120 παξ.4 ηνπ ΢πληάγκαηνο κε απηνδηθία από ηνλ θάζε πνιίηε ή από 

νκάδα πνιηηώλ κε ηελ πνηλή αθόκε θαη ηεο εθηέιεζεο. Καη θάζε ελέξγεηα θαηά πνιίηε πνπ ζαο έρεη 

θαηαζέζεη θαη εθαξκόδεη αλάινγν ηνπ παξόληνο έγγξαθν- θαηαγγειία – δήισζε, απνηειεί παξεκπφδηζε 

ζην έξγν πνπ ην ΢ύληαγκα όηαλ θαηαιύεηαη αλαζέηεη θαη επηβάιιεη ζηνλ θάζε πνιίηε πξνο ηελ επίηεπμε ηεο 

νκαιήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. 

Θαιείζηε λα πξάμεηε άκεζα θαη ζεηο ηα δηθαζηηθά φξγαλα , νη αζηπλνκηθνί, 

νη ιηκεληθνί θαη νη ζηξαηησηηθνί, ηα θαζήθνληα πνπ ην ζχληαγκα ππνρξεψλεη φινπο καο λα 
πξάμνπκε φηαλ εθείλν θαηαιχεηαη θαηλα καο παξέρεηε απξφζθνπηα ηε ζπλδξνκή ζαο ζηνλ αγψλα 

καο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο ρψξαο καο θαη ηελ επίηεπμε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Ππληάγκαηνο.

 

Ππκπιεξσκαηηθή θαη ζρεηηθή ησλ θάησζη θαηαγγειηψλ:

 εηηθή ησλ θάησζη θαη 

α) Σεο από 05/05/2012 θαη ππ. αξηζκόλ 9009|20|27 θαηάζεζεο-δήισζεο-αίηεζεο-θαηαγγειίαο θαηά ηεο 

Κπβέξλεζεο θαη όισλ ησλ θνκκάησλ γηα ζπλαπηνπξγία θαη ζπλέξγεηα ζε εζράηε πξνδνζία. 
β) Σελ έλζηαζε θαηά ηνπ θύξνπο ησλ βνπιεπηηθώλ εθινγώλ 2015, πνπ έρεη θαηαηεζεί ζην Αλώηαην Δηδηθό 
Γηθαζηήξην ζηηο 19/01/2015 θαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 17,όπνπ ζύκθσλα κε απηήλ νη Έιιελεο Πνιίηεο γηα 
δεύηεξε θνξά (κεηά ηελ αλαθνίλσζε από ηελ έδξα ηεο Bνπιήο ηεο δηθνγξαθίαο γηα εζράηε πξνδνζία) 
θαηήγγεηιαλ θαη θαηαδίθαζαλ γηα ζπλαπηνπξγία θαη ζπλέξγεηα ζε εζράηε πξνδνζία όινπο ηνπο πνιηηηθνύο 
αιιά θαη όινπο όζνπο ζπκκεηείραλ σο ππνςήθηνη νη νπνίνη ελ κέζσ θαηνρήο θαη εζράηεο πξνδνζίαο θαη’ 

[2-16] 

 

εμαθνινύζεζε θαη θαη’ επαλάιεςε απνπεηξάζεθαλ κε δόιν θαη πξόζεζε λα δηεμάγνπλ εθινγέο κε απώηεξν 
ζθνπό λα λνκηκνπνηήζνπλ ηελ θαηνρή ζηελ Διιάδα. 
γ) Σελ από 14/09/2015 θαη ππ. Αξηζ. 9009|20|34.Καηαγγειία-εθαξκνγή ηνπ Άξζξνπ 120, θαηά παληόο 
ππνςεθίνπ θαη ςεθνθόξνπ ζπκκεηέρνληα ζε θαηνρηθέο εθινγέο ζηηο 20/09/2015.  

δ) Ππκπιεξσκαηηθή θαη ζρεηηθή 

κε ηελ απφ ηηο …………………………….. θαη κε αξ. Ξξση.: 

…………………………….

Αλαθνξά-Γήισζε-Θαηαγγειία-Δθαξκνγή ηνπ Άξζξνπ 120 ππφςηλ φισλ 

ησλ Γεκάξρσλ, φισλ ησλ ππεπζχλσλ, φισλ ησλ πνιηηψλ, θαηά ηνπ 

 

(ιαζξν)

κεηαλαζηεπηηθνχ, πνπ ζαο έρσ θαηαζέζεη θαη πνπ ηεο νπνίαο ην πεξηερόκελν βεβαηώλεη αθελόο, όηη 

απνθιεηζηηθά πξνο όθεινο ηεο παηξίδαο θαη ηνπ ΢πληάγκαηνο είλαη πνπ εθαξκόδσ ζηελ πξάμε ην Άξζξν 120 
ηνπ ΢πληάγκαηνο θαη όρη γηα πξνζσπηθά νηθνλνκηθά ή άιια νθέιε, αθεηέξνπ θαη θπξίσο βεβαηψλεη φηη 
νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ελαληίνλ κνπ είλαη ερζξηθή ελέξγεηα θαηά ηεο παηξίδαο ηνχ Ππληάγκαηνο 
θαη ηνπ ιανχ.
 

Ξξνο ΢πνπξγεία Δζσηεξηθψλ θαη Δλφπισλ Γπλάκεσλ.  
Ξξνο ΢πνπξγείν Λαπηηιίαο θαη λεζησηηθήο πνιηηηθήο. 
Ξξνο Αξρεγείν Ιηκεληθνχ Πψκαηνο – Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο. 

Πχκθσλα κε ηνλ λφκν 3528 ηνπ 2007, ζην ΦΔΘ. Αξ. Φχιινπ 26 ηεο 9/2/2007 Ρεχρνο Ξξψην, ζην 
κέξνο Β’ πνπ αθνξά ηηο ππνρξεψζεηο, ηνπο πεξηνξηζκνχο, ηα θσιχκαηα θαη ηελ Αζηηθή Δπζχλε 
ηνπο, αλαθέξνληαη επί ιέμεη ηα θάησζη:  
Άξζξν 24.  
Ν ππάιιεινο είλαη εθηειεζηήο ηεο ζέιεζεο ηνπ θξάηνπο, 
ππεξεηεί κόλν ην ιαό θαη νθείιεη πίζηε ζην 
Πχληαγκα 
θαη αθνζίσζε ζηελ Παηξίδα θαη ηε Γεκνθξαηία.  
Άξζξν 25 

1. Ν ππάιιεινο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ θαη ηε ΢πληαγκαηηθόηεηα ησλ 
ππεξεζηαθώλ ηνπ ελεξγεηώλ.  
2. Ο ππάιιεινο νθείιεη λα ππαθνύεη ζηηο δηαηαγέο ησλ πξντζηακέλσλ ηνπ. Όηαλ φκσο εθηειεί δηαηαγή ηελ 
νπνία ζεσξεί παξάλνκε νθείιεη πξηλ ηελ εθηειέζεη, λα αλαθέξεη εγγξάθσο ηελ αληίζεηε γλψκε 
ηνπ θαη λα εθηειέζεη ηε δηαηαγή ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε. 
Η δηαηαγή δελ πξνζθηάηαη λνκηκόηεηα 
ηνπ φηη ν ππάιιεινο νθείιεη λα ππαθνχζεη ζε απηήλ. 3. Αλ ε δηαηαγή είλαη πξνδήισο αληηζπληαγκαηηθή 
ε παξάλνκε, ν ππάιιεινο νθείιεη λα κελ ηελ  

εθηειέζεη θαη λα ην αλαθέξεη ρσξίο αλαβνιή. 
4. Αλ ν ππάιιεινο έρεη αληίζεηε γλψκε γηα εθηεινχκελε ελεξγεία, γηα ηελ νπνία είλαη αλαγθαία ε 
πξνζππνγξαθή ή ε ζεψξεζε ηνπ, νθείιεη λα ηελ δηαηππψζεη εγγξάθσο γηα λα απαιιαγεί απφ ηελ 
επζχλε. 
Δάλ ην παξαιείςεη, ζεσξείηαη όηη πξνζππέγξαςε ε ζεώξεζε. 
Υο εθ ηνχηνπ, αλ ν ππάιιεινο έρεη αληίζεηε γλψκε γηα εληειιφκελε ελέξγεηα γηα ηελ νπνία είλαη 
αλαγθαία ε πξνζππνγξαθή ή ε ζεψξεζή ηνπ, νθείιεη λα ηε δηαηππψζεη εγγξάθσο γηα λα 
απαιιαγεί απφ ηελ επζχλε. 
 

Ξξνο:  
1. 
Όια ηα ΢ώκαηα Αζθαιείαο, ην Γηθαζηηθό ΢ώκα, ηνπο ππαιιήινπο ηεο Δθνξίαο, ηνπ ΢.Γ.Ο.Δ θαη όισλ ησλ 
ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ όηη απφ ζήκεξα θαη ζην εμήο νθείινπλ λα 
εμεηάδνπλ ηηο εληνιέο πνπ ιακβάλνπλ 
θαη λα θξίλνπλ νη ίδηνη θαηά πόζν ζα ηηο εθηειέζνπλ, ηηο αγλνήζνπλ, 
θαηαδηθάζνπλ ή θαη θαηαγγείινπλ θαη εθείλεο θαη ηνπο εληνιείο ησλ. Καζώο από ζήκεξα ελεκεξώλνληαη θαη 
επίζεκα, όηη αθελφο ε Διιάδα βξίζθεηαη ππφ θαηνρή, αθεηέξνπ δε θαη θπξίσο γηα ην γεγνλόο όηη ε 
Διιεληθή Γηθαηνζχλε, έρεη εηο βάξνο ππνπξγψλ κειψλ ηεο θπβέξλεζεο, ζρεκαηίζεη απφ ηηο 
24/11/2011, δηθνγξαθία γηα ην θαθνχξγεκα ηεο εζράηεο πξνδνζίαο
.  

Καη όηη νη ελ ιόγσ θαηεγνξνύκελνη αιιά θαη νη ζπλεξγνί δηα ηεο ζησπήο θαη ππόζαιςεο ηνπ ελ ιόγσ 
εγθιήκαηνο ηεο εζράηεο πξνδνζίαο, είλαη ζπγρξόλσο νη εληνιείο ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο, ηνπ Γηθαζηηθνύ 
΢ώκαηνο, ηεο Γ.Ο.Τ θαη ινηπώλ θξαηηθώλ κεραληζκώλ, νη νπνίνη κάιηζηα ππεξεηνύλ ζεζκνύο, αζθνύλ 
θαζήθνληα ζηα ππνπξγεία Γηθαηνζύλεο, Γεκόζηαο ηάμεο, Οηθνλνκηθώλ θαη άιισλ, είλαη κε ηε ζθξαγίδα 
ηεο Γηθαηνζχλεο αλαμηφπηζηνη.
 

Απφ ζήκεξα ινηπφλ, ελεκεξψλεζηε θαη επηζήκσο, γηα ην όηη νη δησθόκελνη κε ηελ  

[3-16] 

 

πξναλαθεξζείζα δηθνγξαθία ππεξεηνύλ ζεζκνύο, αζθνύλ θαζήθνληα ζε θαίξηεο ζέζεηο ζηα ππνπξγεία 
Γηθαηνζύλεο, Γεκόζηαο Σάμεο θαη Οηθνλνκηθώλ θαη έρνπλ θξηζεί πξνδήισο αιιά θαη λνκίκσο 
αλαμηφπηζηνη. 
(έηζη αθξηβώο όπσο αλαιύεηαη ιεπηνκεξώο θαη κε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ζηελ παξνύζα 
θαηαγγειία). Δπεηδή νη δηαηαγέο πνπ δίλνληαη πξνο ηελ Αζηπλνκία, πξνο ην Γηθαζηηθό ΢ώκα θαη πξνο ηνπο 
ειεγθηηθνύο κεραληζκνύο πξνέξρνληαη από αλαμηόπηζηνπο (ζπλεξγνχο δηα ηεο ζησπήο ησλ ζηελ 
πξνδνζία θαη θαηεγνξνχκελνπο εζράηεο πξνδνζίαο
), ν αζηπλνκηθφο, ν δηθαζηηθφο ππάιιεινο, 
πνιηηηθφο ή ν εθνξηαθφο, 
ζην εμήο νθείιεη πξνεγνπκέλσο λα ηηο εμεηάδεη ν ίδηνο θαη λα απνθαζίδεη ν ίδηνο 
γηα ην εάλ ηηο ζεσξεί εθηειέζηκεο ή όρη ζεβφκελνο πάληα εκάο ηνπο Έιιελεο πνιίηεο πνπ 
αληηζηεθφκαζηε ζηνλ ερζξφ, δελ ζπγθαιχςακε εζράηε πξνδνζία, δελ θαηαπαηήζακε ην 
Πχληαγκα θαη πνπ βξηζθφκαζηε ζε δηαξθή εηνηκφηεηα αληηζηεθφκελνη ζηελ θαηνρή, θαη πνπ ζαο 
θαηαζέζακε εγθαίξσο θαη εκπξφζεζκα ηνχηε εδψ ηελ Ηεξή Γήισζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 
120, θαη πξνπάλησλ ζεβφκελνη ην άξζξν 120 παξάγξαθνο 2 θαη φηη απηφ ΔΞΗΡΑΠΠΔΗ!  
     2. Ρελ Γ.Ν.΢, 
ηελ θάζε αξκόδηα Δζληθή θαη Γηεζλή Αξρή ηεο πξνζηαζίαο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 
θαη ηνπ Πνιίηε, θαζώο επίζεο θαη όισλ ησλ Δθινγνδηθείσλ.  
     3. 
Πξνο επίζεκε ελεκέξσζε όισλ ησλ Γεληθψλ Δπηηειείσλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, πσο όινη νη αλώηεξνη-
αλώηαηνη Αμησκαηηθνί, ελζπλείδεηα έρνπλ θαηαπαηήζεη ηνλ Όξθν ηνπο, από ηηο 24/11/2011 έσο θαη ζήκεξα
Θα ζεσξεζνύλ ερζξνί εάλ δελ ζηακαηήζνπλ άκεζα λα ππαθνύνπλ ζηηο εληνιέο ησλ πνιηηηθώλ πξντζηακέλσλ 
ησλ, νη νπνίνη από ηηο 24/11/2011 θαηεγνξνύληαη επίζεκα από ηελ Διιεληθή Γηθαηνζύλε γηα ην θαθνύξγεκα 
ηεο εζράηεο πξνδνζίαο, επίζεο άκεζα λα ζηακαηήζνπλ λα ππαθνχνπλ ζηηο εληνιέο ζπλεξγψλ δηα ηεο 
ζησπήο θαη ηεο ππφζαιςεο ζηελ εζράηε πξνδνζία. Θαζψο βάζεη ηνπ εζληθνχ θαη δηεζλνχο 
δηθαίνπ, 
νη θαηεγνξνύκελνη θαη νη δηα ηεο ζησπήο ζπλεξγνί ησλ πνιηηηθνί σο επίνξθνη απηνύ ηνπ 
θαθνπξγήκαηνο, ηεο εζράηεο πξνδνζίαο θαη ηεο παξαβίαζεο θαζήθνληνο, έρνπλ βάζεη ηνπ Ππληάγκαηνο 
θαηαπαηήζεη ηνλ Όξθν, έρνπλ ζπλεξγήζεη ζηελ βίαηε θαηάιπζε ηνπ Ππληάγκαηνο δηα ηεο ζησπήο 
ησλ. Κε ηελ λέα ηνπο ηδηφηεηα απηή ησλ θαηεγνξνχκελσλ θαη ελφρσλ γηα εζράηε πξνδνζία έρνπλ 
ράζεη ηελ ηδηφηεηα πνπ είραλ σο πξντζηάκελνη ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 
      4. 
Πξνο Πηξαηνδηθεία. 
      5. 
Κάζε Ηεξά Αξρηεπηζθνπή. 

Θχξηε Δηζαγγειέα, δεηψ λα αθαηξεζεί άκεζα ην φλνκά κνπ απφ ηα ηεξνχκελα βηβιία ησλ θαιπψλ 
έηνπο 2012 θαη λα δηαγξαθεί εθείλε ε ζπγθεθξηκέλε ζπκκεηνρή κνπ. Ρελ αλαθαιψ. Θαη δειψλσ 
φηη ην αθαηξψ εγψ κε ηελ παξνχζα επίζεκε δήισζή κνπ.  
Θαηαγγέιισ 
εθείλεο ηηο εθινγέο ηνπ 2012 θαη επίζεο αλαθαιώ ηε ζπκκεηνρή πνπ είρα ζε απηέο, όπσο 
αληηζηνίρσο θαηαγγέιισ θαη αλαθαιώ γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο πνπ έγηλαλ ζηηο 
25/01/2015αιιά θαη ην Γεκνςήθηζκα πνπ έγηλε ζηηο 05/07/2015. Καη Γειώλσ, όηη θαη ζηηο 6 Μαΐνπ 2012, 
ζηηο 17Ινπλίνπ 2012,ζηηο 25 Ιαλνπαξίνπ 2015,ζηηο 05 Ινπιίνπ 2015 θαη ζηηο 20 ΢επηεκβξίνπ 2015 αιιά θαη ζε 
όζεο εθινγέο-δεκνςεθίζκαηα έγηλαλ ή πξόθεηηαη λα γίλνπλ ηνύηε ηελ πεξίνδν ηεο βίαηεο ζπλερόκελεο 
Καηάιπζεο ηνπ ΢πληάγκαηνο θαη πξηλ μεθηλήζνπλ δηώμεηο γηα ην έγθιεκα ηεο Δζράηεο Πξνδνζίαο, εγώ θαη νη 
ζπκπνιίηεο κνπ εμαπαηεζήθακε, ιακβάλνληαο κέξνο ζε δεκνςήθηζκα θαη εθινγέο θαηνρηθέο, εγθιεκαηηθέο 
θαη παξάλνκεο, δηεζλώο θαηαδηθαζηέεο θαη άθπξεο, πνπ είρε ζηήζεη ν ερζξόο κε δόιηεο δηαδηθαζίεο κέζα ζηελ 
ίδηα καο ηελ παηξίδα.  
Γειώλσ, όηη ζπκθσλώ απόιπηα κε όινπο ηνπο ζπκπνιίηεο κνπ εθείλνπο νη νπνίνη δηακαξηπξήζεθαλ ζηηο 6 
Μαΐνπ 2012, ζηηο 17 Ινπλίνπ 2012, ζηηο 25 Ιαλνπαξίνπ 2015, ζηηο 05 Ινπιίνπ 2015 θαη ζηηο 20 ΢επηεκβξίνπ 
2015 δηα ηεο απνρήο ησλ από ηε δηεμαγσγή ησλ θαηνρηθώλ θαη παξάλνκσλ εθινγώλ θαη δεκνςεθίζκαηνο. 
΢πκθσλώ επίζεο κε εθείλνπο ηνπο ζπκπνιίηεο κνπ νη νπνίνη είραλ ζηηο 5/5/2012, θαηαζέζεη πξνο ηηο 
εηζαγγειηθέο αξρέο ηελ ππ’ αξηζκόλ 9009|20|27 δήισζε-αίηεζε-θαηαγγειία & ζηηο 19/01/2015 κε αξ. Πξση. 
17 (ΑΔΓ) αληηζηνίρσο. ΢ηηο νπνίεο θαη εγώ από ζήκεξα είκαη ζπγθαηαγγέιισλ θαη ζαο ηηο μαλαθαηαζέησ εδώ 
ηώξα. 
Οη εθινγέο θαη ην δεκνςήθηζκα ζύκθσλα κε ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ηα νπνία παξαζέησ, ήηαλ εζληθώο 
θαη δηεζλώο παξάλνκεο, θαηνρηθέο, άθπξεο θαη θαηαδηθαζηέεο. 

Θχξηε Δηζαγγειέα: Όπσο γλσξίδεηε, ε παξάιεηςε δηψμεσλ ηνπ εγθιήκαηνο ηεο πξνδνζίαο, εθ ησλ 
πξαγκάησλ ζπληζηά θαηνρή!  
Θαη φηη ζε θαηξνχο θαηνρήο (φπσο θαη επί Γεξκαληθήο θαηνρήο ηνπ 1940) θαη θαζ΄φιε ηελ 
δηάξθεηα ηεο θαηνρήο, νη ππνρξεψζεηο ηεο ππφ θαηνρήο ρψξαο, σο πξνο ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο 
πνπ είρε πξηλ ηελ θαηνρή ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο ππνγξάςεη, ζχκθσλα κε ην εζληθφ θαη 

[4-16] 

 

δηεζλέο δίθαην, παχνπλ λα ηζρχνπλ. Θαη ερζξφο ηεο παηξίδαο είλαη ν νπνηνζδήπνηε ηζρπξίδεηαη 
θάηη δηαθνξεηηθφ. 

Θχξηε Δηζαγγειέα, ζαο αλαθνηλψλσ, φπσο άιισζηε θαη ην Πχληαγκα κε ππνρξεψλεη λα πξάμσ, 
πσο από ζήκεξα όρη κόλνλ ζηακαηώ λα αλαγλσξίδσ ηελ Βνπιή θαη ηελ θπβέξλεζε σο λόκηκε Βνπιή θαη 
θπβέξλεζε ηεο Διιάδαο, αιιά θαη όηη εθ ηνπ ΢πληάγκαηνο δηθαηνύκαη θαη παξάιιεια ππνρξενύκαη λα 
ελεξγήζσ ελαληίνλ ησλ κε νπνηνδήπνηε κέζν. Αθνύ, ππό ηνλ δπγό θαη ηελ θαηνρή ηεο θνκκαηνθξαηίαο θαη 
όισλ ησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ, εγώ θαη νη ζπκπνιίηεο κνπ πιένλ θνβφκαζηε, κήπσο είκαζηε ηα επόκελα 
ζύκαηα απηνθηνληώλ από ρξέε ή ζύκαηα από νπνηαδήπνηε άιιε αηηία πξνεξρόκελε από ηελ ππνδνύισζε ηελ 
νπνία θαηαγγέιινπκε θαη θαηαδηθάδνπκε θαη νξθηδόκαζηε όηη ζα ηελ πνιεκήζνπκε κε νπνηνδήπνηε δπλαηό ε 
αδύλαην κέζν.  
Δλώ, ζηε ζπλείδεζε εκνύ θαη ησλ ζπκπνιηηώλ κνπ, ν θάζε έλαο εμ απηώλ -όισλ ησλ πνιηηηθώλ- δηα ηεο 
ππεθθπγήο ηνπ λα πξνζθεξζεί θαη λα ππνγξάςεη πξώηνο πξνο ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ελ ιόγσ 30 ππνγξαθώλ, 
επζχλεηαη γηα ηηο κέρξη ζηηγκήο απηνθηνλίεο ζπκπνιηηώλ κνπ από ρξέε, αθνύ δηα ηεο ελζπλείδεηεο 
παξαιείςεσο ηνπ, σο ερζξόο ηνπ ιανύ θαη ηεο παηξίδαο πιένλ, θαλείο εθ ησλ βνπιεπηώλ ηνπ θνηλνβνπιίνπ, 
αθόκε θαη ηώξα κεηεθινγηθά δελ έρεη θάλεη θάπνηα δήισζε θαη λα πεη όηη πξνζθέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνο 
ηε ζπκπιήξσζε ησλ 30 ππνγξαθψλ πνπ απαηηνχληαη 
πξνθεηκέλνπ λα αξζνύλ νη αζπιίεο ησλ 173 
βνπιεπηώλ πνπ θαηεγνξνύληαη γηα εζράηε πξνδνζία από ηελ Διιεληθή Γηθαηνζύλε, ή θαη λα αζθεζνύλ δηώμεηο 
ελαληίνλ όισλ ησλ πνιηηηθώλ πνπ έρνπλ εκπιαθεί ζε ζθάλδαια (ηαθηηθή δηθαηνζχλε, εηζαγγειηθέο 
δηψμεηο
) θαη πνπ έρνπλ θαηαπαηήζεη ηνλ ΝΟΘΝ, παξαβηάδνληαο ην ΢ύληαγκα, εθηειώληαο ελζπλείδεηα 
εληνιέο ηνπ ερζξνύ, θαη θέξλνληαο ελ κέζσ θαηνρήο, δηα ηεο βίαο θαη παξαλόκσο ζηε Βνπιή πξνο ςήθηζε, 
απνξξηπηέα θαη θαηαδηθαζηέα από ην ΢ύληαγκά καο, θαηνρηθά λνκνζρέδηα θαη δηαζύξνληαο - απαμηώλνληαο  
δηα ηεο εγθιεκαηηθήο ησλ ζησπήο θαη κε ηνλ πην ρπδαίν θαη πξνθιεηηθό ηξόπν, ηελ Διιεληθή Γηθαηνζύλε θαη 
ηηο Διιεληθέο Δηζαγγειηθέο Αξρέο, πνπ ηόικεζαλ ηνύηε ηελ πεξίνδν θαηνρήο θαη βίαηεο θαηάιπζεο ηνπ 
΢πληάγκαηνο, λα δηαηππώζνπλ θαηεγνξίεο εηο βάξνο πνιηηηθώλ θαη δηθνγξαθία γηα ην εηδερζέο εθείλν 
θαθνύξγεκα ηεο Δζράηεο Πξνδνζίαο -πξνδνζίαο ηεο ρώξαο ή θαη άιιεο θαηεγνξίεο εηο βάξνο ησλ,  νη νπνίεο 
ζπληζηνύλ αμηόπνηλεο πξάμεηο. 
Δλώ αιήζεηα είλαη όηη, ζηηο πεξηπηώζεηο βίαηεο θαηάιπζεο ηνπ ΢πληάγκαηνο  ζην άξζξν 120 παξάγξαθνο 2, ην 
ίδην ην ΢ύληαγκα,  καο επηβάιιεη ζε όινπο ηνπο πνιίηεο  (άξα θαη ζηνπο δηθαζηηθνύο αιιά θαη ζηα όξγαλα ηεο 
ηάμεο ) ηελ αλππαθνή ησλ λόκσλ πνπ δελ είλαη ζχκθσλνη κε απηφ.

 Θαη εηδηθφηεξα καο επηβάιεη λα 

θαηαπνιεκήζνπκε απηνύο ηνπο απνξξηπηένπο λόκνπο, αιιά επίζεο λα πνιεκήζνπκε κε νπνηνδήπνηε 
κέζν θαη σο ερζξφ ηεο παηξίδαο καο, ηνλ φπνηνλ θπζηθφ θαη εζηθφ απηνπξγφ ζα επηρεηξήζεη λα 
επηβάιεη ηελ εθαξκνγή ησλ. 

 

Άξζξν 120 Ξαξάγξαθνο 2.: 
O ζεβαζκόο ζην ΢ύληαγκα θαη ηνπο λφκνπο πνπ ζπκθσλνχλ κε απηφ θαη ε αθνζίσζε ζηελ Παηξίδα θαη 
ηε Γεκνθξαηία απνηεινχλ ζεκειηψδε ππνρξέσζε όισλ ησλ Διιήλσλ.                         

Δπίζεο ζέισ λα επηζεκάλσ θαη λα θαηαδηθάζσ ην γεγνλόο, όηη ηνπιάρηζηνλ όινη όζνη δηεηέιεζαλ πνιηηηθνί από 
ηηο 24/11/2011 έσο θαη ζήκεξα, από θνηλνύ ζπλερίδνπλ λα απνθξύπηνπλ, ζπγθαιύπηνπλ θαη ππνζάιπνπλ ην 
γεγνλόο όηη έρεη από ηελ έδξα ηεο Βνπιήο αλαθνηλσζεί εζράηε πξνδνζία, ππνζάιπνπλ επίζεο όηη δηεπξάρζε 
παξάιεηςε δηώμεσλ εζράηεο πξνδνζίαο, φηη ε παξάιεηςε δηψμεσλ ηνπ εγθιήκαηνο ηεο πξνδνζίαο 
ζπληζηά επίζεκε θαηνρή απφ μέλεο ερζξηθέο δπλάκεηο θαη φηη ε θαηνρή ηεο ρψξαο ζπληζηά επίζεο 
θαη βίαηε θαηάιπζε ηνπ Ππληάγκαηνο! 
Καζώο αιήζεηα είλαη, όηη από ηηο 24/11/2011 έσο θαη ζήκεξα
πνιινί εθ ησλ πνιηηηθώλ κηινύλ γηα πξνδνζία, αιιά σζηόζν νύηε κία επεξώηεζε δελ έρεη θαλείο εμ απηώλ 
θαηαζέζεη ζηε Βνπιή, αιιά νύηε θαη ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο δελ έρεη γίλεη πνηέ έσο ηώξα θάπνηα 
αλαθνίλσζε από θαλέλαλ ηνπο, γηα εθείλν ην κείδνλ ζέκα, ηεο δηθνγξαθίαο πνπ έρεη ε δηθαηνζύλε ζρεκαηίζεη 
θαη ηελ θαθνπξγεκαηηθή παξάιεηςε δηώμεσλ. Γηόηη αθόκε θαη κε ην Άξζξν 36 ηνπ Θψδηθα Ξνηληθήο 
Γηθνλνκίαο
, όπνπ ζε πεξηόδνπο εηξήλεο θαη δεκνθξαηίαο, γηα απηεπαγγέιησο δησθόκελα πνηληθά αδηθήκαηα 
θαη θπβεξλεηηθά εγθιήκαηα όπσο είλαη απηό ηεο Δζράηεο Πξνδνζίαο, επηιακβάλεηαη θαη μεθηλά ε πνηληθή 
δηαδηθαζία έγθαηξα θαη δελ ρξεηάδεηαη ε άδεηα ηεο Βνπιήο. Σν γεγνλόο όηη δελ έρεη μεθηλήζεη αθόκα 
πνηληθή δίσμε, επηβεβαηώλεη θαη ηεθκεξηώλεη όηη ε παηξίδα καο βξίζθεηαη επίζεκα ππό ερζξηθή θαηνρή  θαη 
όηη νθείινπκε λα αληηζηαζνχκε κε θάζε κέζν.    
      Γειψλσ πξνο ηελ εθνξία, πξνο θάζε ελδηαθεξφκελε αξρή θαη πξνο θάζε θπζηθφ πξφζσπν 
πνπ ππεξεηεί ειεγθηηθνύο κεραληζκνύο, όηη από ζήκεξα θαη θαζ' όιε ηε δηάξθεηα πνπ ε Παηξίδα κνπ, ην 
΢ύληαγκα, ε Γεκνθξαηία θαη ε Γηθαηνζύλε ηεινύλ ππό ερζξηθή θαηνρή , δεζκεχνκαη λα πνιεκήζσ κέρξη 

[5-16] 

 

ηειηθήο πηψζεο ηνλ φπνην θπζηθφ ή θαη εζηθφ απηνπξγφ, αλεμαξηήηνπ ηδηφηεηαο πνπ θαηέρεη, 
Γηθαζηηθφ ή αζηπλνκηθφ φξγαλν ζα απνπεηξαζεί ή ζθεθζεί ηνχηε ηελ πεξίνδν θαηνρήο θαη βίαηεο 
θαηάιπζεο ηνπ Ππληάγκαηνο 
λα επηβάιιεη ζε κέλα ή ηνπο ζπκπνιίηεο κνπ ηελ εθαξκνγή ησλ θαηνρηθώλ 
λόκσλ  πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί   από επίνξθνπο λνκνζέηεο θαη πνιηηηθνύο  θαηεγνξνύκελνπο από ηελ Γηθαηνζύλε 
γηα ην θαθνύξγεκα ηεο εζράηεο πξνδνζίαοαιιά θαη από λνκνζέηεο - πνιηηηθνύο πνπ δηα ηεο ζησπήο ησλ 
ζπγθάιπςαλ, ηελ  από 24/11/2011 αλαθνηλσζείζα από ηελ έδξα ηεο Βνπιήο, δηθνγξαθία εζράηεο πξνδνζίαο.  
Γειαδή, από λνκνζέηεο ήδε έλνρνπο βάζεη ηνπ άξζξνπ 120 γηα ζπλέξγεηα ζε εζράηε πξνδνζία, 
βίαηε θαηάιπζε ηνπ Ππληάγκαηνο,  
 νη νπνίνη ζπγθάιπςαλ θαη ππέζαιςαλ ηελ ελ ιόγσ δηθνγξαθία πνπ 
αλαθνηλώζεθε ζηηο 24/11/2011 από ηελ έδξα ηεο Βνπιήο, δειαδή από όινπο ηνπο κέρξη ζηηγκήο πνιηηηθνύο,  
πνπ ζπλέξγεζαλ ζηελ θαθνπξγεκαηηθή παξάιεηςε δηώμεσλ πξνδνζίαο κε ζθνπό ηελ εγθαζίδξπζε θαη ηε  
λνκηκνπνίεζε ηεο θαηνρήο ζηε Υώξα. 

Γεζκεύνκαη, όηη ζα θαηαπνιεκήζσ σο ερζξνχο   όζνπο ηνπηθνύο θνξείο,  Γεκάξρνπο,  κέιε Μ.Κ.Ο.,  νη 
νπνίνη εηνύηε ηελ πεξίνδν θαηνρήο ηεο ρώξαο κνπ θαη επηθαινχκελνη θηιαλζξσπηθέο επαηζζεζίεο, 
θαηνρηθνχο λφκνπο, θνλδχιηα, επηδνηήζεηο,  δηεζλείο ζπκβάζεηο, θνηλνηηθέο νδεγίεο, νη νπνίεο 
κάιηζηα είλαη παξάλνκεο θαη άθπξεο ιφγσ ηεο θαηνρήο ηεο ρψξαο, 
πξνρσξνύλ ζηηο θαηά ηόπνπο 
πεξηνρέο ησλ ζε έγθξηζε εγθαηάζηαζεο ιαζξνκεηαλαζηώλ – εηζβνιέσλ,  αζθώληαο ςπρνινγηθή βία ζηνπο 
πνιίηεο, ζπλεξγψληαο ζε βίαηε θαηάιπζε ηνπ Ππληάγκαηνο θαη θαηαπαηψληαο αλζξψπηλα 
δηθαηψκαηα. 
       Ζ παξαβίαζε ησλ ζπλφξσλ  ζε θαηερφκελε Σψξα ζπληζηά εηζβνιή αθ'ελφο θαη αθ'εηαίξνπ 
δελ λνείηαη ρνξήγεζε αζχινπ εληφο θαηερφκελεο ρψξαο.
 

Έρσ δηαπηζηώζεη θ. Δηζαγγειέα, όηη νη πεξηζζόηεξνη πνιίηεο δελ παίξλνπλ ζέζε επί ηνπ ζέκαηνο, δελ κηινύλ, 
δελ αληηδξνύλ, επεηδή θνβνύληαη γλσξίδνληαο όηη νη ζπλνκώηεο (πνπ πιεξώλνληαη κάιηζηα θαη από ηηο ΜΚΟ 
γηα λα εγθξίλνπλ εγθαηάζηαζε ιαζξνκεηαλαζηώλ) είλαη πνιινί θαη βξίζθνληαη ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο. 
Θχξηε Δηζαγγειέα, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ αλάγιπθα γεγνλφηα πνπ ζαο παξαζέησ,  ζαο  
δειώλσ πσο δελ αλαγλσξίδσ ηε λνκηκνηεηα ηνπ θνηλνβνπιίνπ, νύηε ηελ Κπβέξλεζε σο λόκηκε Κπβέξλεζε ηεο 
Διιάδνο.  Ωο εθ ηνύηνπ, όρη κόλν δελ αλαγλσξίδσ θακία απόθαζε , θαλέλα ςήθηζκα   θαη θακία εμνπζία , 
αιιά όια όζα απνξξένπλ από ηελ θπβέξλεζε θαη ην θνηλνβνύιην, ηα θαηαδηθάδσ θαη ηα θαζηζηώ ερζξηθά.   
Αθόκα, ηπρόλ θνχξεκα θαηαζέζεσλ ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο πνιηηψλ πνπ βξίζθνληαη 
επηζήκσο ζε άκπλα ππέξ ηεο Ξαηξίδνο θαη ηνπ Ππληάγκαηνο, ζεκαίλεη πφιεκνο.
 
Δκπξόζεζκα, ζαο δειώλσ επίζεο, όηη ηελ θπβέξλεζε πνπ έρεη πξνθύςεη από ηηο παξάλνκεο εθινγέο ζηηο 
Καΐνπ 2012 
θαη όζεο θπβεξλήζεηο πξνέθπςαλ από θαηνρηθέο εθινγέο πνπ έγηλαλ έσο θαη ζήκεξα, όρη κόλν 
δελ ηηο αλαγλσξίδσ αιιά  θαηαγγέιισ όιεο ηηο θπβεξλήζεηο θαη όια ηα θόκκαηα, ηα νπνία ζπκκεηείραλ ζε 
εθινγέο ζε ρώξα πνπ ηειεί ππό θαηνρή , είλαη δηεζλώο παξάλνκεο θαη θπξίσο ερζξηθέο πξνο ηελ Παηξίδα κνπ 
θαη ηνπο ζπκπνιίηεο κνπ.  Σνπο θαηαγγέισ  θαη θαηαδηθάδσ γηα ζύζηαζε, ζπλαπηνπξγία, απόπεηξα θαη από 
θνηλνύ δξάζε. Καζώο ελήξγεζαλ κε δόιν θαη πξόζεζε, κε ζθνπό λα βιάςνπλ αλεπαλόξζσηα ηελ Παηξίδα 
κνπ, ηνπο ζπκπνιίηεο κνπ θαη εκέλα ηνλ ίδην.  

Δπίζεο ηνπο θαηαγγέιισ γηα πξνζρεδηαζκφ, δηεμαγσγή εθινγψλ ζε θαηερφκελε ρψξα 
πξνδνηηθψλ θαη παξάλνκσλ ηφζν θαηά ηνλ Δζληθφ φζν θαη θαηά ηνλ Γηεζλή λφκν.  
ΔπίζεοΘαηαγγέιινπκε, θαηαδηθάδνπκε θαη θαηακελχνπκε γηα Άκεζε Ππλέξγεηα θαη ηνπο 
Ηεξσκέλνπο 
απηνύο ζπγθεθξηκέλα πνπ δηα ηνπ ζθεηεξηζκνύ ηεο ηεξήο ησλ ζέζεσο θαη θαηαρξαδόκελνη ηελ 
εκπηζηνζύλε ησλ Διιήλσλ πνιηηώλ πνπ είραλ απέλαληη ζηελ ζέζε πνπ εθείλνη ππεξεηνύλ θαη ζην Διιεληθό 
΢ύληαγκα ηεο Διιάδνο, ζπλέξγεζαλ άκεζα κε ηνπο άλσ ππόπηνπο γηα εζράηε πξνδνζία πνιηηηθνύο  νη νπνίνη 
ελζπλείδεηα θαη έρνληαο  πιήξε γλώζε ηεο πνηληθά θνιάζηκεο πξάμεο ησλ, πνπ κε δόιν ελώπηνλ Θενύ 
δηέπξαμαλ δηα ηνπ κπζηεξίνπ ηεο Οξθσκνζίαο, αηηκάδνληαο ην κπζηήξην ηεο νξθσκνζίαο, δηφηη 
φξθηζαλ
 ηελ παξάλνκε θπβέξλεζε πνπ είρε ζπζηαζεί από πνηληθά δησθόκελνπο θαη θαηεγνξνύκελνπο από 
ηελ Διιεληθή Γηθαηνζύλε γηα εζράηε πξνδνζία θαη ε νπνία δελ είρε πνηέ ηελ Λατθή εληνιή λα θπβεξλήζεη, -
Κπβέξλεζε Παπαδήκνπ- ελώ ζπγρξόλσο ζρεδηάδνπλ λα επαλαιάβνπλ ηελ ίδηα πνηληθά θνιάζηκε πξάμε, 
επίζεο κε δόιν θαη πξόζεζε λα λνκηκνπνηήζνπλ θπβεξλήζεηο δηα ηεο νξθσκνζίαο. Μάιηζηα ηε ζηηγκή πνπ θαη 
ν Όξθνο, είρε ζηηο 24/11/2011 θαηαπαηεζεί επίζεκα ηνπιάρηζηνλ από ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ελώ παξάιιεια νη 
ίδηνη, επίζεο εζθεκκέλα, απέθπγαλ  λα θαηαγγείινπλ ην ελ ιόγσ θαθνύξγεκα ηεο παξάιεηςεο δηώμεσλ ηνπ 
εγθιήκαηνο ηεο πξνδνζίαο, ελώ όθεηιαλ πξώηνη λα αληηδξάζνπλ θαη ηνπιάρηζηνλ λα ην θαηαγγείινπλ!  

[6-16] 

 

Θχξηε εηζαγγειέα, ζαο θαηαζέησ απηή ηελ δήισζε-θαηαγγειία-αίηεζε γηα λα ζαο ελεκεξώζσ όηη, σο Έιιελ 
πνιίηεο, όρη κόλνλ δελ απνδέρνκαη ηελ παξάδνζε ηεο Δζληθήο Κπξηαξρίαο ηεο ρώξαο κνπ αιιά ζαο 
ελεκεξώλσ επίζεο όηη ζα πνιεκήζσ κε νπνηνδήπνηε κέζν ην όπνηνλδήπνηε, πνπ κε ηηο πξάμεηο ηνπ ή ηελ 
ελζπλείδεηε απξαμία ηνπ, ζπλεξγεί ζε απηήλ ηελ παξάδνζε. Κακία θπβέξλεζε -θαη εηδηθά κία ΜΗ λόκηκα 
εθιεγκέλε- δελ δηθαηνύηαη λα κνπ αθαηξέζεη ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ κνπ παξέρεη ην ΢ύληαγκα 
ηεο Διιάδαο.                      

Π

΢αο θαηαζέησ εδώ θ. Δηζαγγειέα ηελ αλαθνηλσκέλε από ηελ έδξα ηεο βνπιήο δηθνγξαθία εζράηεο 

πξνδνζίαο, ηεο νπνίαο όπσο ζαο πξναλέθεξα, νηη από ην 2011 νη δηώμεηο ιόγσ ηεο θαηνρήο ηεο Υώξαο θαη ηεο 
βίαηεο θαηάιπζεο ηνπ ΢πληάγκαηνο, παξαιείπνληαη :

 Παο θαηαζέησ εδψ θ. Δηζαγγειέα ηελ 

Γηεβηβάζζε 

ζηε Βνπιή από ηνλ ηόηε ππνπξγό Γηθαηνζύλεο δηαθάλεηαο θαη αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη αλαθνηλώζεθε 
από ηνλ ηόηε αληηπξόεδξν ηεο Βνπιήο θ. Β. Απνζηνιάην, ν νπνίνο από ηελ έδξα ηεο Βνπιήο είπε ηα εμήο: 
“Θπξίεο θαη Θχξηνη ζπλάδειθνη, έρσ ηελ ηηκή λα αλαθνηλψζσ ζην Πψκα φηη ν ΢πνπξγφο 
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ δηαβίβαζε ζηε Βνπιή ζχκθσλα µε ην 
άξζξν 86 ηνπ Ππληάγκαηνο θαη ηνπ Λ.3126/2003 πνηληθή επζχλε ησλ ΢πνπξγψλ, φπσο ηζρχεη, 
δηθνγξαθία θαηά µειψλ ηεο Θπβέξλεζεο”. 
Η δηθνγξαθία απηή αθνξά εζράηε πξνδνζία. Δίλαη κείδνλνο 
ζεκαζίαο θαζώο αθελόο ζρεηίδεηαη κε πνηλέο ηξηο ηζόβηαο θάζεηξμεο, αθεηέξνπ, ε θαθνπξγεκαηηθή 
απνζηώπεζε θαη ε ζπγθάιπςή ηεο, ζπληζηά απόπεηξα λνκηκνπνίεζεο ηεο πξνδνζίαο ζηε ρώξα, ηεο βίαηεο 
θαηάιπζεο ηνπ ΢πληάγκαηνο, αιιά πξνπάλησλ απόπεηξα εγθαζίδξπζεο θαη λόκηκνπνίεζεο ηεο θαηνρήο ζηε 
ρώξα από ερζξηθέο δπλάκεηο. Καη όινη όζνη έρνπκε εθινγηθά δηθαηώκαηα, όρη κόλνλ νθείινπκε λα γλσξίδνπκε 
νηη ην ΢ύληαγκα θαηαιύεηαη βηαίσο θαη ε ρώξα ηειεί ππό θαηνρή, αιιά νθείινπκε θαη ηνπιάρηζηνλ λα 
αληηδξάζνπκε θαη λα αληηζηαζνύκε κε νπνηνδήπνηε κέζν.

 

Παο

Δλώ όπσο όινη γλσξίδνπκε, εζράηε πξνδνζία θαη εηδηθόηεξα ε παξάιεηςε δηώμεσλ ηεο,  όρη κόλνλ ζπληζηά 

θαηνρή, αιιά εγθπκνλεί εζλνθηνλία-γελνθηνλία θαη ζέηεη ζε άκεζν θαη δηαξθή θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηεο 
ρώξαο, ηνπ θάζε πνιίηε θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ.  
Θαηαγγέιισ, θαηακελχσ θαη θαηαδηθάδσ γηα πξνζρεδηαζκφ, απφπεηξα θαη ζπλέξγεηα ζε 
εζλνθηνλία-γελνθηνλία, ζε πξνδνζία θαηά ηεο ρψξαο θαη ζε βίαηε θαηάιπζε ηνπ Ππληάγκαηνο, 
ηνλ όπνηνλ κε ηελ ζησπή ηνπ ή κε ηηο πξάμεηο ηνπ ζπλεξγεί ζηελ παξάιεηςε απηή ησλ δηώμεσλ ηνπ εγθιήκαηνο 
ηεο πξνδνζίαο πνπ από ην 2011 αλαθνηλώζεθε επηζεκα απν ηελ εδξα ηεο βνπιήο , νηη ηζρύεη δηθνγξαθία. 
Δπίζεο: ΢ύκθσλα κε ηελ ππνρξέσζε πνπ ην Άξζξν 120 ηνπ ΢πληάγκαηνο επηβάιιεη ζε όινπο ηνπο πνιίηεο λα 
ην πξναζπίζνπλκε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, νθείισ λα αληηζηαζώ κέρξη ηειηθήο πηώζεο θαηά ησλ θαηνρηθώλ 
θπβέξλεζεσλ θαη ησλ ζπλεξγώλ ησλνη νπνίνη είλαη ηα κέιε όισλ ησλ εληόο θαη εθηόο Βνπιήο θνκκάησλ, 
θηλεκάησλ, πνιηηηθώλ θνξέσλ, Μ.Κ.Ο, νξγαληζκώλ θαη ζσκαηείσλ. Έηζη, ζαο ελεκεξώλσ πσο από ζήκεξα θαη 
κέρξη ηελ δηεμαγσγή λόκηκσλ εθινγώλ αιιά θαη κέρξη λα μεθηλήζνπλ δηώμεηο γηα ην έγθιεκα ηεο πξνδνζίαο, 
πξνρσξψ ζηηο παξαθάησ δξάζεηο:  

• Θαηαγγέιισ, θαηακελχσ θαη θαηαδηθάδσ όινπο ηνπο Αλώηεξνπο Αμησκαηηθνύο Δλόπισλ Γπλάκεσλ:  

1. Γηα θαηαπάηεζε ηνπ Όξθνπ πνπ έρνπλ δώζεη ελώπηνλ Θενύ θαη αλζξώπσλ, λα θπιιάηνπλ πίζηε ζηελ 
Παηξίδα, λα πξνζηαηεύνπλ ην Λαό, λα ππαθνύνπλ ζην ΢ύληαγκα θαη ηνπο λφκνπο πνπ ζπκθσλνχλ κε 
απηφ
, λα κελ ππαθνύνπλ ζε εληνιέο επίνξθσλ πνπ γλσξίδνπλ όηη εηο βάξνο ησλ, έρεη αλαθνηλσζεί πσο είλαη 
θαηεγνξνύκελνη γηα Δζράηε Πξνδνζία, όπσο δεκνζίσο θαη επηζήκσο αλαθνηλώζεθε από ηελ Διιεληθή 
Γηθαηνζύλε αιιά θαη από ηελ έδξα ηεο Διιεληθήο Βνπιήο. Καζώο γλσξίδνπλ ηνπιάρηζηνλ από ηελ 24/11/2011 
όηη απηέο νη εληνιέο πιένλ πεγάδνπλ από ηνλ ερζξό ηεο παηξίδαο θαη δίλνληαη ζε Αμησκαηηθνύο από επίζεκα 
θαη κε ηε ζθξαγίδα ηεο Γηθαηνζύλεο θαηεγνξνύκελνπο γηα εζράηε πξνδνζία. 
2. Γηα ζπλέξγεηα ζε εζράηε πξνδνζία θαη ζε βίαηε θαηάιπζε ηνπ ΢πληάγκαηνο θαζώο επίζεο θαη γηα 
απφπεηξα. 
3. Γηα απάηε θαη ιεζηξηθή θινπή ηνπ ηδξψηα-πινχηνπ ηνπ δηθνύ κνπ, όπσο θαη όισλ ησλ 
θνξνινγνύκελσλ ζπκπνιηηώλ κνπ ν νπνίνο από ηηο 24/11/2011 έσο θαη ζήκεξα, εμαθνινπζεί λα ηνπο ζπληεξεί 
ζηελ επηβίσζε ησλ, κέζσ ησλ κεληαίσλ απνιαβώλ ησλ, αθνύ εγώ θαη νη ζπκπνιίηεο κνπ, αιιά θαη ε 
Γηθαηνζύλε, ηνπο ζεσξνχκε πξνδφηεο θαη ζπλεπψο επηθίλδπλνπο  γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 
αθεξαηφηεηα ησλ ζπλφξσλ ηεο Ξαηξίδαο καο.
 

Δλώ, εγώ θαη νη ζπκπνιίηεο κνπ απαηηνύκε από ηνπο αλώηεξνπο θαη αλώηαηνπο Αμησκαηηθνύο ησλ Δλόπισλ 
Γπλάκεσλ, λα καο παξαδψζνπλ εγθαίξσο ηνλ νπιηζκφ θαη ην εζλφζεκν. Καζώο επίζεο λα καο 
επηζηξαθνύλ νη θόξνη πνπ έρνπκε από ηηο 24/11/2011 έσο θαη ζήκεξα πιεξώζεη γηα ηηο κεληαίεο απνιαβέο 
ησλ.  

[7-16] 

 

Δπίζεο, όπσο άιισζηε θαη εθ ηνπ ΢πληάγκαηνο νθείισ λα πξάμσ γηα όζν δηάζηεκα ε ρώξα ηειεί ππό θαηνρή 
θαη κέρξη λα ηειεζεδηθήζεη ε εζράηε πξνδνζία,  δελ αλαγλσξίδσ θακία ρξεκαηηθή νθεηιή πξνο ην 
θξάηνο  Έηζη, ζηακαηψ λα πιεξψλσ νπνηνδήπνηε θφξν, είηε έκκεζν είηε άκεζν. Γελ αλαγλσξίδσ 
θακία νηθνλνκηθή ππνρξέσζε πξνο δεκόζηα ή ηδησηηθή ππεξεζία πνπ λα ηειεί ππό ηηο νδεγίεο ηεο αλσηέξσ 
Πξνδνηηθήο Κπβεξλήζεσο-Βνπιήο ή θάζε άιιεο κνξθήο πξνδνηηθήο ζπγθπβέξλεζεο. Γελ αλαγλσξίδσ θακία 
απόθαζε εθηειεζηηθήο αξρήο πνπ λα ηειεί ππό ηηο νδεγίεο ηεο, εηδηθά όζνλ αθνξά θαηαζρεηέο δηαζέζεηο. 
 

Κύξηε Δηζαγγειέα, δειώλσ πξνο πάζα αξκόδηα αξρή, θαη πξνο θάζε ΓΟΤ, όηη από ζήκεξα θαη κέρξη λα 

ηειεζηδηθήζεη ε εθδίθαζε ηεο δηθνγξαθίαο πνπ εθθξεκεί θαηά ησλ πνιηηηθώλ γηα ην θαθνύξγεκα ηεο εζράηεο 
πξνδνζίαο-πξνδνζίαο ηεο ρώξαο θαη κέρξη λα απνθαηαζηαζεί πιήξσο ε ηηκή θαη ε αμηνπξέπεηα ησλ ηεξώλ 
δεζκεύζεσλ -Όξθνπ- πνπ ζεζκνζεηεκέλα θαη αλέθαζελ νη Έλνπιεο Γπλάκεηο θαη ε πνιηηεία νθείινπλ θαη 
ππνρξενύληαη λα ηεξνύλ απέλαληη ζε κέλα θαη ηνπο ζπκπνιίηεο κνπ αιιά θαη κέρξη λα απαληήζνπλ όινη νη 
ππεύζπλνη πνπ απέθξπςαλ θαη απνζηώπεζαλ όιν απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηηο 24/11/2011 έσο θαη 
ζήκεξα ηα όζα εγώ θαη νη ζπκπνιίηεο κνπ θαηαγγέιινπκε κε ηνύηε ηελ ηεξή δήισζε-θαηαγγειία-εθαξκνγή 
ηνπ άξζξνπ 120 ηνπ ΢πληάγκαηνο, ζηακαηψ λα πιεξψλσ νπνηνλδήπνηε θφξν ή νθεηιή πξνο δεκφζην 
θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, ή νθεηιή πξνο ηηο ηξάπεδεο. 
 

Δλώ, δειώλσ όηη όζα πιεξώλσ ζην ππό θαηνρή δεκόζην από ηηο 24/11/2011 έσο θαη ζήκεξα, ηα πιεξψλσ 
εθβηαδφκελνο θαη ππφ ηελ απεηιή ησλ θαηαζρέζεσλ ησλ πεξηνπζηαθψλ κνπ ζηνηρείσλ. 
 

Καη όηη κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο έλλνκεο ηάμεο ζα ηα δεηήζσ πίζσ εληόθσο θαη κεηά ηεο εζηθήο βιάβεο 
πνπ έρσ από ηηο 24/11/2011 έσο θαη ζήκεξα ππνζηεί.  
Νη παξαπάλσ δξάζεηο κνπ ζα γίλνπλ ιφγσ ηεο θαηνρήο ηεο νπνίαο εγψ νη ζπκπνιίηεο κνπ θαη ε 
παηξίδα κνπ βξηζθφκαζηε, αιιά θαη απφ ην θαζήθνλ πνπ κνπ επηβάιιεη ην Άξζξν 120 ηνπ 
Ππληάγκαηνο θαη πξνπάλησλ ε αλζξψπηλε ζπλείδεζή κνπ. 

Δπίζεο γηα θάζε δηθαζηηθή ππόζεζε, θαηαγγειία ή λνκηθή πξάμε πνπ αθνξά εκέλα ή πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςεη 
κειινληηθά, δεηψ ελ νλφκαηη ηνπ Ππληάγκαηνο λα ελζσκαηώλεηαη θαη λα ζπλδηθάδεηαη σο αλαπόζπαζην 
θνκκάηη ηνύηεο ηεο αλαθνξάο αλαγγειίαο πνπ ζαο θαηαζέησ ζήκεξα. 

Κύξηε Δηζαγγειέα, θαηαγγέιισ γηα δόιν θαη πξόζεζε όινπο ηνπο ππεύζπλνπο, νη νπνίνη εμαθνινπζνύλ κέρξη 
θαη ζήκεξα δηα ηεο εγθιεκαηηθήο ησλ ζησπήο λα ππνζάιπνπλ θαη λα απνθξύπηνπλ θαθνπξγήκαηα πνπ έρνπλ 
ηειεζζεί θαηά ηεο παηξίδαο θαη ηνπ ιανύ θαη πνπ ηα νπνία εγώ θαη νη ζπκπνιίηεο κνπ θαηαζέηνπκε, 
θαηαγγέιινπκε, θαηακελύνπκε θαη θαηαδηθάδνπκε εληόο ηνύηεο ηεο ηεξήο δειώζεσο-θαηαγγειίαο. 

Δλώ από ηελ αλεμάξηεηε Διιεληθή Γηθαηνζύλε απαηηνύκε εγώ θαη ζπκπνιίηεο κνπ, βάζεη ΢πληάγκαηνο, ηελ 
άκεζε αλαγλώξηζε πσο θακία επζύλε δελ έρνπκε γηα ηηο επηπηώζεηο απηώλ ησλ πξάμεσλ, απαηηνύκε επίζεο 
ηελ δηαγξαθή νπνηαζδήπνηε ηπρόλ πνηλήο θαη πξνζηίκνπ καο έρεη επηβιεζεί ελ θαηξώ θαηνρήο, δειαδή από ηηο 
24/11/2011 έσο θαη ζήκεξα. 
Δπίζεο θαηαγγέιισ θαη θαηαδηθάδσ ην θαηνρηθό, παξάλνκν ζηεκέλν θαη απαξάδεθην ζθέινο ησλ εζληθώλ 
εθινγώλ, όπνπ ζηα ςεθνδέιηηα ησλ νπνίσλ παξαλόκσο εγθιεκαηηθά θαη δνιίσο βξίζθνληαλ νλόκαηα 
πνιηηηθώλ νη νπνίνη θαηεγνξνύληαη επίζεκα από ηελ Διιεληθή Γηθαηνζύλε γηα εζράηε πξνδνζία θαη άιισλ 
πνιηηηθώλ ή ππνςεθίσλ πνπ νη νπνίνη έρνπλ απνζησπήζεη θαη ππνζάιςεη ηελ άλσ δηθνγξαθία εζράηεο 
πξνδνζίαο.  
Γελ αλαγλσξίδνπκε ηηο εθινγέο, νχηε σο λφκηκεο θαη νχηε σο έγθπξεο. 
΢αο θαηαζέησ πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηα νπνία ζπληζηνύλ αμηόπνηλεο πξάμεηο πνπ ζε πεξηόδνπο εηξήλεο, 
δεκνθξαηίαο θαη επλνκίαο, νη εηζαγγειηθέο αξρέο επηιακβάλνπλ θαη αζθνύλ πνηληθέο δηώμεηο άκεζα θαηά θάζε 
ππεύζπλνπ θαη αλεμάξηεηα εάλ εγψ θαη νη ζπκπνιίηεο κνπ ππνβάινπκε κελχζεηο ή φρη. 

Τπελζπκίδσ δε, όηη όινη νη ελεξγνί πνιίηεο πνπ έρνπλ εθινγηθά δηθαηώκαηα, ππνρξενύληαη από ην ΢ύληαγκα 
θαη ην Νόκν, αιιά πξνπάλησλ από ηελ αλζξώπηλε ππόζηαζή ησλ, λα γλσξίδνπλ όηη δηεπξάρζεζαλ αμηόπνηλεο 
πξάμεηο όπσο ην θαθνύξγεκα ηεο παξάιεηςεο δηώμεσλ εζράηεο πξνδνζίαο θαη ηεο βίαηεο θαηάιπζεο ηνπ 
΢πληάγκαηνο. Καη επνκέλσο, ηώξα πνπ έρνπλ θαη επηζήκσο ελεκεξσζεί, πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα θαηαγγείινπλ 
θη απηνί ηα όζα ζρεηηθά κε ηελ πξνδνζία θαη ηε βίαηε θαηάιπζε ηνπ ΢πληάγκαηνο εγώ θαη νη ζπκπνιίηεο κνπ 
θαηαζέηνπκε ζηελ παξνύζα Γήισζε-ΚαηαγγειίαΔθαξκνγή ηνπ Άξζξνπ 120 ηνπ ΢πληάγκαηνο, εηδάιισο 
απνδέρνληαη δηα ηεο θαθνπξγεκαηηθήο ησλ ζησπήο ηελ πξνδνζία θαηά ηεο ρώξαο ζπλεξγώληαο παξάιιεια θαη 
ζε βίαηε θαηάιπζε ηνπ  

[8-16] 

 

΢πληάγκαηνο. Δπίζεο βάζεη θαη ηνπ Άξζξνπ 136 ΠΚ 

(αιιά θαη ηνπ Άξζξνπ4 παξ. 3 ηνπ ΢πληάγκαηνο όπνπ 

ράλνπλ θαη ηελ Ιζαγέλεηά ησλ ζε πεξίπησζε πνπ ζπλεξγήζνπλ ζε ππεξεζία αληίζεηε πξνο ηα εζληθά 
ζπκθέξνληα, όπσο ε Έζραηε Πξνδνζία)

, δεηώ ηνπιάρηζηνλ λα ηνπο αθαηξεζνύλ άκεζα ηα πνιηηηθά ηνπο 

δηθαηώκαηα.  

ΘΑΘΥΠ ΔΘΡΝΠ ΡΥΛ ΑΙΙΥΛ, ΒΑΠΔΗ ΡΥΛ ΑΟΘΟΥΛ 36 ΘΑΗ 40 ΡΝ΢ ΘΥΓΗΘΑ ΞΝΗΛΗΘΖΠ  
ΓΗΘΝΛΝΚΗΑΠ :  

Άξζξν 36.-Α΢ΡΔΞΑΓΓΔΙΡΖ ΓΗΥΜΖ. 
Όηαλ δελ απαηηείηαη έγθιεζε ή αίηεζε, ε πνηληθή δίσμε θηλείηαη απηεπάγγειηα, ύζηεξα από αλαθνξά, κήλπζε 
ή άιιε είδεζε όηη δηαπξάρζεθε αμηόπνηλε πξάμε . 
΢ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε αμηφπνηλε πξάμε θαη κάιηζηα κε ηειεζίδηθε απόθαζε πνπ εκπίπηεη ζην 
άξζξν 120, είλαη ε ζπγθάιπςε εζράηεο πξνδνζίαο θαη ε θαθνπξγεκαηηθή παξάιεηςε δηώμεσλ ηνπ εγθιήκαηνο 
ηεο εζράηεο πξνδνζίαο. 

Άξζξν 40΢ΞΝΣΟΔΥΠΖ ΗΓΗΥΡΥΛ 

1. Αθόκα θαη νη ηδηώηεο νθείινπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ην λόκν, αλ 
αληηιεθζνύλ νη ίδηνη αμηόπνηλε πξάμε πνπ δηώθεηαη απηεπαγγέιησο, λα ηελ αλαγγείινπλ ζηνλ εηζαγγειέα 
πιεκκειεηνδηθώλ ή ζε νπνηνλδήπνηε αλαθξηηηθό ππάιιειν. 
2. ΢ηελ αλαθνξά ή ηελ πξνθνξηθή δήισζε πξέπεη λα αλαθέξνληαη όιεο νη ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνύλ ηελ 
πξάμε, ηνπο δξάζηεο θαη ηηο απνδείμεηο. 
3. Αλ πνιινί πιεξνθνξήζεθαλ γηα ηελ αμηόπνηλε πξάμε, ηόηε θαζέλαο έρεη μερσξηζηά ηελ ππνρξέσζε απηή.  

΢ηελ πξνθείκελε (γηα ηνλ αξ. 1) πεξίπησζε, εθηόο ησλ όζσλ θαηαγγέιινπκε, σο ελεξγνί πνιίηεο νη νπνίνη θαη 
αζθνύκε ηα εθινγηθά καο δηθαηώκαηα θαηά ζπλείδεζε, ππνρξενύκεζα από ην ΢ύληαγκα θαη ην Νόκν, λα 
αληηιεθζνχκε εγθαίξσο 
όηη έρνπλ δηαπξαρζεί αμηόπνηλεο πξάμεηο αιιά θαη εγθαίξσο λα ηηο 
θαηαγγείινπκε ζε αλαθξηηηθό ππάιιειν.  
Γειαδή ππνρξενύκαζηε από ηνλ λόκν λα γλσξίδνπκε, όηη έρεη από ηελ έδξα ηεο Βνπιήο αλαθνηλσζεί 
δηθνγξαθία εζράηεο πξνδνζίαο θαη παξάιιεια δηεπξάρζε θαθνπξγεκαηηθή παξάιεηςε δηώμεσλ ησλ 
εγθιεκάησλ πξνδνζίαο πνπ αλαθέξνληαη εληόο ηεο δηθνγξαθίαο.  
Τπνρξενύκαζηε επίζεο λα θαηαγγείινπκε ζε αλαθξηηηθό ππάιιειν όηη ην γεγνλόο απηό ππνθξύπηεηαη θαη 
ζπγθαιύπηεηαη από ηνπιάρηζηνλ όινπο ηνπο βνπιεπηέο θαη από πνιίηεο, όηη θαηά παξάβαζε ηνπ λόκνπ δελ 
έρνπλ μεθηλήζεη νη πξνβιεπόκελεο από ην ΢ύληαγκα θαη ηνλ Νόκν πνηληθέο δηώμεηο, όηη ε παηξίδα βξίζθεηαη 
ππό θαηνρή, όηη ην ΢ύληαγκα θαηαιύεηαη βίαηα, όηη νη εθινγέο κέζσ θαηνρήο θαη νη ελ κέζσ θαηνρήο αιιαγέο ή 
νη αλαζεσξήζεηο ηνπ ΢πληάγκαηνο είλαη εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο θαηά ηεο παηξίδαο θαη ηνπ ιανύ θαη ελέξγεηεο 
νη νπνίεο απνβιέπνπλ λα θαηνρπξώζνπλ, ζπληαγκαηηθά ηνλ ερζξό πνπ θξαηά ηελ παηξίδα ππό θαηνρή, αιιά 
θαη απόπεηξα λνκηκνπνίεζεο ηεο θαηνρήο ηεο ρώξαο από μέλεο ερζξηθέο δπλάκεηο 

Δπίζεο νθείινπκε λα γλσξίδνπκε θαη ηνπιάρηζηνλ λα ην θαηαγγείινπκε ζε αλαθξηηηθό ππάιιειν, όηη 
εγθιεκαηηθή ελέξγεηα είλαη ην γεγνλόο όηη νη αλώηαηνη-αλώηεξνη Αμησκαηηθνί ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, νη 
νπνίνη κάιηζηα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο νπιηζκό, από ηηο24/11/2011 έσο θαη ζήκεξα, εθηεινύλ εληνιέο 
αλαμηόπηζησλ θαη θαηεγνξνπκέλσλ από ηελ Διιεληθή Γηθαηνζύλε γηα ην εηδερζέζηεξν ησλ θαθνπξγεκάησλ, 
εθείλν ηεο εζράηεο πξνδνζίαο. Θαη φηη κε απηήλ ηνπο ηελ πξάμε πξνθαινχλ θαη ζέηνπλ ζε άκεζν θαη 
δηαξθή θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο θαη ησλ πνιηηψλ.  

Παο Δλεκεξψλνπκε φηη δελ δερφκαζηε αιιαγή ησλ Ραπηνηήησλ καο, ή όπνηα άιιε αιιαγή αληηβαίλεη 
ησλ ΢πληαγκαηηθώλ δηαηάμεσλ θαη δηθαησκάησλ καο πνπ ζέινπλ λα καο επηβάιινπλ νη θπβεξλήζεηο, όπσο θαη 
νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή θάξηα ε νπνία ζα απνηειεί είηε αληηθαηάζηαζε απηήο είηε παξαβίαζε πξνζσπηθώλ 
δεδνκέλσλ. ΢ε αληίζεηε πεξίπησζε ππνρξενύκαζηε λα ελεξγήζνπκε κε νπνηνδήπνηε κέζν ελαληίνλ ηνπ 
όπνηνπ θπζηθνύ θαη εζηθνύ απηνπξγνύ πνπ ζα επηρεηξήζεη έκκεζα ή άκεζα λα καο επηβάιιεη απηήλ ηελ 
αληηζπληαγκαηηθή λνκνζεζία - θάξηα ηνπ πνιίηε. 

Γη' απηό θαη ελεκεξώλσ πάζα αξκόδηα αξρή, όηη όζα ζαο 

θαηαζέησ εληόο ηνύηεο ηεο Γειώζεσο-Καηαγγειίαο είλαη νη επίζεκεο ζέζεηο κνπ θαη ην έγγξαθν ηνχην ζην 
εμήο 
εθηόο ησλ άιισλ, είλαη θαη ε επίζεκε Ραπηφηεηά κνπ! 

Αθνινπζεί έλνξθε εμέηαζε Κάξηπξα. ΢ηνηρεία πνπ ε Δηζαγγειία δεηά από ηνλ θαηαγγέιινληα λα 
θαηαηεζνύλ ελόξθσο θαη κε ζαθήλεηα.  

[9-16] 

 

α. Σόπνο ηέιεζεο ησλ θαθνπξγεκάησλ. 
β. Υξόλνο ηέιεζεο θαθνπξγεκάησλ. 
γ. Ολόκαηα δξαζηώλ. 

Όλνκα/επψλπκν κάξηπξα : …………………………………………………………… 

Με ηελ παξνύζα έλνξθε αλαθέξνκαη ζηελ παξνύζα ζεκεξηλή θαηάζεζή κνπ, 
ΙΔΡΗ ΓΗΛΩ΢Η-ΔΦΑΡΜΟΓΗ΢ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 120 ηεο νπνίαο ην πεξηερόκελν επηβεβαηώλσ σο αιεζέο θαη 
ζπκπιεξσκαηηθά απηήο, θ

αηακελχσ φινπο φζνπο ζπκκεηείραλ σο ππνςήθηνη ζηηο εθινγέο 

Πεπηεκβξίνπ 2015.  
Ρα εγθιήκαηα ηειέζηεθαλ ζηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζε φια ηα εθινγηθά θέληξα ηεο 
Διιάδαο ζηηο 20/09/2015. 

 

Θαηακελχσ επίζεο θαη γηα ζπλέξγεηα ζε εζράηε πξνδνζία-πξνδνζία θαηά ηεο ρψξαο, φινπο ηνπο 
αλψηαηνπο-αλψηεξνπο αμησκαηηθνχο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ νη νπνίνη απφ ηηο 24/11/2011 έσο 
θαη ζήκεξα δηαπξάηηνπλ ην έγθιεκα θαηά ζπξξνή, θαη’ εμαθνινχζεζε θαη θαη’ επαλάιεςε.  

Σα νλόκαηα ησλ πξώησλ θαηα κελπόκελσλ είλαη ζπγθεθξηκέλα θαη βξίζθνληαη εληφο ησλ ηεξνχκελσλ 
βηβιίσλ ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ 
όπνπ θαίλεηαη ε θαθνπξγεκαηηθήησλ ζπκκεηνρή ζε εθινγέο 
θαηερόκελεο ρώξαο( ηεο Διιάδαο). Καη αληηζηνίρσο ηα νλόκαηα ησλ αλσηάησλ-αλσηέξσλ αμησκαηηθώλ 
Δλόπισλ Γπλάκεσλ ηα νπνία θαη απηά είλαη ζπγθεθξηκέλα θαη βξίζθνληαη θαηαγεγξακκέλα ζηα γεληθά 
επηηειεία Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 

 

Δπίζεο βάζεη θαη ηνπ Άξζξνπ 136 ΠΚ (αιιά θαη ηνπ Άξζξνπ 4 παξ. 3 ηνπ ΢πληάγκαηνο όπνπ ράλνπλ ηα 
πνιηηηθά δηθαηώκαηα θαη ηελ Ιζαγέλεηά ησλ ζε πεξίπησζε πνπ ζπλεξγήζνπλ ζε ππεξεζία αληίζεηε πξνο ηα 
εζληθά ζπκθέξνληα. 

Όπσο θαη εζείο γλσξίδεηε δελ έρσ ηα κέζα θαη ηελ δηθαηνδνζία λα έρσ πξόζβαζε ζηνπο εθινγηθνύο 
θαηαιόγνπο όισλ ησλ εθινγηθώλ θέληξσλ ηεο Διιάδαο, νύηε ζηα επηηειεία ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, ώζηε λα 
βξσ θαη λα ζαο δώζσ ηα νλόκαηα εθείλσλ ησλ δξαζηώλ όπνπ ελ κέζσ μέλεο ερζξηθήο θαηνρήο εθηεινύλ 
εληνιέο θαηεγνξνπκέλσλ γηα εζράηε πξνδνζία ή αληηζηνίρσο πνπ ελ κέζσ θαηνρήο πξνζήιζαλ θαη 
ζπκκεηείραλ ζε θαηνρηθέο θάιπεο δηαπξάηηνληαο ηα άλσ εγθιήκαηα.  

 

Δζείο έρεηε απηήλ ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θ. Δηζαγγειέα ψζηε λα πξάμεηε απηεπάγγειηα 
φπσο ε θχζε ησλ εγθιεκάησλ πνπ θαηαγγέιισ απαηηεί θαη αζρέησο αλ εγψ θαηακελχσ ή φρη, λα 
βξείηε εληφο ησλ θαηαιφγσλ ηα νλφκαηα πνπ κνπ δεηάηε λα ζαο δψζσ θαη λα αζθήζεηε δηψμεηο εηο 
βάξνο ησλ. Άιισζηε σο απηεπάγγειηα ηα θαθνπξγήκαηα απηά ηα νπνία θαηαγγέιισ, ε ίδηα ε 
Γηθαηνζχλε είλαη ππνρξεσκέλε κέζσ έξεπλαο λα βξεη ηα νλφκαηα!

 

  

Εεηψ απφ ηελ Γηθαηνζχλε λα πξάμεη ηα θαζήθνληα ηεο θαη αλεμαξηήησο αλ εγψ θαηακελχσ ή φρη, 
λα αζθήζεη απηεπάγγειηα δηψμεηο θαηά 
όισλ όζσλ ζπκκεηείραλ σο ππνςήθηνη ζηηο εθινγέο ΢επηεκβξίνπ 
2015, ηνπο νπνίνπο θαη εγώ θαηακελύσ γηα: Γφιν, ζπλέξγεηα ζε εζράηε πξνδνζία, γηα απφπεηξα 
λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ εθινγψλ θαη λνκηκνπνίεζεο ηεο θαηνρήο ηεο ρψξαο απφ μέλεο 
ερζξηθέο δπλάκεηο, γηα θαηαπάηεζε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.

 

Καη άκεζα λα αθπξώζεηε ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγώλ απηώλ, θαζώο όπσο θη εζείο θ. Δηζαγγειέα 
γλσξίδεηε, όηη εθείλεο δηεμήρζεζαλ ελ κέζσ θαηνρήο θαη βίαηεο θαηάιπζεο ηνπ ΢πληάγκαηνο θαη όηη είλαη 
άθπξεο.

 

Καηαγγέιισ, θαηακελχσ ην αλψηαην δηθαζηηθφ φξγαλν ηελ θπξία Βαζηιηθή Θάλνπ, γηα ζπλέξγεηα 
ζε εζράηε πξνδνζία θαη γηα απφπεηξα θαζψο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ δηεηέιεζε 
ππεξεζηαθή πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο (απφ ηηο 27 Απγνχζηνπ 2015 έσο ηηο 21 Πεπηεκβξίνπ 2015) 
πξνθεηκέλνπ λα λνκηκνπνηήζεη ηελ πξνδνζία θαη ηελ θαηνρή ηεο ρψξαο απφ μέλεο ερζξηθέο 
δπλάκεηο, ζπλέρηζε ελζπλείδεηα, θαθνπξγεκαηηθά θαη κε δφιν λα ζπγθαιχπηεη, λα απνζησπά θαη 
λα ππνζάιπεη δηθνγξαθία επίζεκα αλαθνηλσκέλε απφ ηελ έδξα ηεο Βνπιήο ζηηο 24/11/2011 ε 
νπνία ηζρχεη ζε βάξνο 173 βνπιεπηψλ-πνιηηηθψλ, αλ θαη γλψξηδε ε θπξία Β. Θάλνπ κέζσ ηεο απφ 
11/08/2015 κε αξ. πξση. 1016/92/266 επηζηνιήο καο, φηη έρεη δηαπξαρηεί παξάιεηςε δηψμεσλ 

[10-16] 

 

εζράηεο πξνδνζίαο. Αληί λα δεηήζεη άκεζα ηελ άξζε βνπιεπηηθήο αζπιίαο φισλ ησλ 
θαηεγνξνπκέλσλ ή λα παξαπέκςεη ηελ δηθνγξαθία ζηελ ηαθηηθή Γηθαηνζχλε ή αθφκε θαη ζε 
ζηξαηνδηθεία, πξνθεηκέλνπ λα εθδηθαζηεί, εθείλε απφ ηελ ζέζε ηεο ππεξεζηαθήο πξσζππνπξγνχ, 
επέιεμε λα ζπλερίζεη λα απνζησπά θαη λα ππνζάιπεη ηελ ζπγθεθξηκέλε δηθνγξαθία, 
πξνζπαζψληαο κε ηελ ΡΑΘΡΗΘΖ απηήλ ηεο ΠΗΥΞΖΠ, λα λνκηκνπνηήζεη ηελ πξνδνζία θαη ηελ 
θαηνρή ζηελ Διιάδα θαη λα θαηνρπξψζεη ζπληαγκαηηθά ηνλ ερζξφ. 

 

Γεδνκέλνπ φηη ερζξφο, είλαη ν νπνηνζδήπνηε ηνλ ζπκθέξεη ε παξάιεηςε δηψμεσλ ηνπ εγθιήκαηνο 
ηεο πξνδνζίαο θαη ε ππφζαιςε ηεο ελ ιφγσ αλαθνηλσζείζαο απφ ηε Βνπιή δηθνγξαθίαο, θαζψο 
επίζεο ερζξφο είλαη ν νπνηνζδήπνηε ηνλ ζπκθέξεη θαη ε ππφζαιςε ησλ φζσλ εγψ θαη νη 
ζπκπνιίηεο κνπ έρνπκε θαηαζέζεη εληφο ηεο Ηεξήο Γειψζεσο εθαξκνγήο ηνπ Άξζξνπ 120.  
Θαηαγγέιισ, θαηακελχσ θαη θαηαδηθάδσ γηα ζπλέξγεηα ζε εζλνθηνλία-γελνθηνλία θαη πξνδνζία 
θαηά ηεο ρψξαο, ηνλ φπνηνλ κε ηελ ζησπή ηνπ ζπλεξγεί ζηελ παξάιεηςε δηψμεσλ ηνπ εγθιήκαηνο 
ηεο πξνδνζίαο. 
Δπίζεο θαηακελχσ φινπο, φζνπο δηαηέιεζαλ πνιηηηθνί ηνπ Διιεληθνχ Θνηλνβνπιίνπ απφ ηηο 
24/11/2011 έσο θαη ζήκεξα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν 
δηαηέιεζαλ Ξξφεδξνη ηεο Γεκνθξαηίαο. 
Ρνπο θαηακελχσ γηα
εγθιεκαηηθή παξάιεηςε άζθεζεο ησλ εηζαγγειηθώλ θαζεθόλησλ ηεο Βνπιήο, ζηελ 
εμέηαζε ηεο δηθνγξαθίαο γηα εζράηε πξνδνζία θαηά ησλ κειώλ ηεο, πνπ εθθξεκεί ζηελ Βνπιή από ηελ 
24/11/2011 (ΠΚ 239 παξ. β’) θαη ζπλέξγεηαο, εθ παξαιείςεσο, ζε εζράηε πξνδνζία (ΠΚ 45, 46, 134, 120 παξ. 
3 ΢ύληαγκα), θαηά πιαζκαηηθή ζπξξνή ππέξ ηεο ηειεπηαίαο. 

 

Ζ αδηθαηνινγήησο καθξά κέρξη ηψξα θαζπζηέξεζε ηεο πξνφδνπ ηεο ππφζεζεο απηήο ζηελ 
Βνπιή, ππνδειψλεη, απφ κέξνπο ησλ φπνησλ ππεχζπλσλ (πνιηηηθψλ αιιά θαη πνιηηψλ) δφιν 
θσιπζηεξγίαο ηεο, ε νπνία κπνξεί λα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο θαηεγνξνχκελνπο λα 
δηαθχγνπλ ζην εμσηεξηθφ θαη ην ζεκαληηθφηεξν, 
επηηξέπεη ηελ ζπλερηδόκελε δηάπξαμή ηεο σο δηαξθνύο 
θαθνπξγήκαηνο θαη θαηαδηθάδεη ηελ Διιάδα ζε κηα θαηάζηαζε λνκηκνπνηεκέλεο, δηα ηεο ελφρνπ 
ζησπήο ησλ, ΓΗΑΟΘΝ΢Π ΞΟΝΓΝΠΗΑΠ ΘΑΗ ΘΑΡΝΣΖΠ ΡΖΠ απφ μέλεο δπλάκεηο

 

΢ηελ πεξίπησζε απηή, ηνπιάρηζηνλ ηα 300 κέιε ηεο Βνπιήο, θαζίζηαληαη θαη ππαίηηα  
Θαθνπξγεκαηηθήο Θαηάρξεζεο Δμνπζίαο, δηα ηεο παξάβαζεο ησλ άξζξσλ 239 παξ. Β θαη 27, 15. ΠΚ.

 

Έρσ επίζεο λα πξνζζέζσ όηη: 
Ζ δφιηα θσιπζηεξγία ηεο πξνφδνπ ηεο δηθνγξαθίαο γηα εζράηε πξνδνζία πνπ απφ ην 2011 
εθθξεκεί ζηε Βνπιή, ζπληζηά θαη αιεζή ζσξεπηηθή ζπλέξγεηα απηψλ θαη ζε ΓΗΑΟΘΖ δηάπξαμε θη 
εγθαζίδξπζε θαηάζηαζεο Δζράηεο Ξξνδνζίαο ηεο Διιάδαο (ΞΘ 45, 46, 134) δεδνκέλνπ φηη ε 
Δζράηε Ξξνδνζία είλαη Γηαξθέο Θαθνχξγεκα (Ππλη. 97, 120, 684/1975 Νι. Α.Ξ.)
. Με ηελ 
παξάιεηςε ησλ θαη ηελ θαθνπξγεκαηηθή απηή ζησπή ησλ 300 βνπιεπηώλ ηεο Βνπιήο, ηνπ θάζε πνιηηηθνύ αιιά 
θαη ηνπ θάζε άιινπ ππεύζπλνπ, νη ελ ιόγσ θαηεγνξνύκελνη θαη άπαληεο νη βνπιεπηέο ηνπ Διιεληθνύ 
θνηλνβνπιίνπ, ζπλερίδνπλ λα εθαξκόδνπλ ηηο πξνδνηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 1νπ, 2νπ, 3νπ Μλεκνλίνπ θαη1εο, 2εο, 
3εο Γαλεηαθήο ΢ύκβαζεο (ΠΚ 134), θαηαδηθάδνληαο έηζη ηελ Διιάδα ζε κηα νπζηαζηηθή θαη δηαξθή 
θαηάζηαζε Δζράηεο Ξξνδνζίαο θαη Θαηνρήο ηεο θαη ηνλ Ιαφ ζε έλαλ αξγφ βαζαληζηηθφ 
βηνινγηθφ, εζηθφ θαη εζληθφ ζάλαην. 
Εεηψ ηελ άκεζε δηαβίβαζε ηεο Γηθνγξαθίαο ζηελ Ραθηηθή Γηθαηνζχλε θαη ζηα Πηξαηνδηθεία. 
Πηξέθνκαη θαηά ησλ λπλ θαη πξψελ 300 βνπιεπηψλ ηνπ Διιεληθνχ θνηλνβνπιίνπ, 
θαηά όζσλ 
ζπκκεηείραλ ζηηο ελ κέζσ θαηνρήο θαη βίαηεο θαηάιπζεο ηνπ ΢πληάγκαηνο εθινγέο, νη νπνίεο έγηλαλ ζηηο 20 
΢επηεκβξίνπ 2015θαη ζηξέθνκαη επίζεο θαηά όισλ ησλ πνιηηηθώλ γηα θαθνπξγεκαηηθή θαηάρξεζε εμνπζίαο 
(ΠΚ 239) θαη ΢πλέξγεηα ζε Δζράηε Πξνδνζία (ΠΚ 45,46, 134).  
    Σα εγθιήκαηα γηα ηα νπνία ηνπο θαηακελύσ είλαη απόπεηξα, πξνδνζία θαηά ηεο ρώξαο, γελνθηνλία, 
απόπεηξα αθαληζκνύ ηνπ Διιεληθνύ γέλνπο. Καζώο επίζεο ηνπο θαηακελύσ γηα απόπεηξα δηαζπξκνύ θαη 
απαμίσζεο ηεο Διιεληθήο Γηθαηνζύλεο θαη ησλ Θεζκώλ.  
     Ρα εγθιήκαηα ηειέζηεθαλ ζηελ Διιάδα 
ζηηο ρξνληθέο πεξηόδνπο πνπ ζαο αλαθέξσ παξαθάησ θαη 
δξάζηεο είλαη: Οη Πξόεδξνη ηεο Γεκνθξαηίαο, νη αξρεγνί όισλ ησλ θνκκάησλ θαζώο επίζεο θαη όινη νη 
βνπιεπηέο-ππνπξγνί ηνπ Διιεληθνύ θνηλνβνπιίνπ πνπ δηεηέιεζαλ σο πνιηηηθνί από ηηο 24/11/2011 έσο θαη 
ζήκεξα.  

Πξνο ην παξόλ ζαο δεηώ λα ελεκεξώζεηε όινπο ηνπο εηζπξαθηηθνύο κεραληζκνύο ηνπ θξάηνπο θαζώο επίζεο 
θαη ηηο ηξάπεδεο, όηη πξνζσξηλά γηα όζν δηάζηεκα ηειεί ε Παηξίδα ππό  θαηνρή  θαη κέρξη λα ηειεζηδηθήζεη ε 
εζράηε πξνδνζία πνπ εθξεκκνδηθεί θαη λα επαλέιζεη ε ζπληαγκαηηθή νκαιόηεηα ζηε ρώξα, λα ζηακαηήζνπλ