PHÁP              AN   LẠC  BÌNH  SANH  CỨU  KHỔ

Lời Nói Đầu

3

2014

Ấn hành lần thứ nhất tại Hoa Kỳ

LạcPháp.com không giữ bản quyền. Quý chư Thiện Hữu 

tùy nghi sử dụng để ấn tống và phổ biến. 

Xin liên lạc info@lacphap.com để có bản cập nhật.

Nghi thức này xin kính biếu, không được kinh doanh dưới 

mọi hình thức.

Biên Soạn và Thiết kế: 

LacPhap.com

Printed for free distribution by

www.LacPhap.com

ISBN: 978-0-9857890-2-2

First Edition

Printed in the United States of America

W W W . L A C P H A P . C O M 

Nam Mô 

Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn 

Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y 

Quán Thế Âm Bồ Tát