תיכשמ 'חר

32

 

 .ד.ת   חותיפ הילצרה היישעתה רוזא )םיזכרמ תיב(

12057

 

 דוקימ

4673300

 

 :'לט

61239900

-

03

  

  :סקפ

7997802

-

09

   

www.financeplanning.co.il

 

 

 

 החפשמב םייזכרמ םייח יעוריא לש תויתועמשמ תויסנניפ תוכלשה

 

 

ו תורכיה

םילכ

 

ל

תודדומתה

 

 רוזחמ

2

 

 ראוני

 

7

201

 

 

 םידומילה

ומייקתי

 

 ימיב

ןושאר

 

 ןיב

 תועשה

16:00-20:00

 

ללכמב

 ת

רטלפש ןירוא

 'חר ,

 ןולא לאגי

123

 

נ תניפ

סזומ ח

.א"ת ,

  

 ןיינבל הסינכה דוק

-

 

4545

.#

 

 ךיראתל ינכדע

13/11/16

 

 

'סמ

 

ךיראת

 

תועש

 

םיאשונ טוריפ

 

םיצרמ

 

1

 

8.1.17

 

16:00-

20:00

 

ודמליש םיאשונהו סרוקה תינכת

 

תוחפשמ יגוסו החפשמ יהמ

 

יריש ד"וע

 

הכלמ

 

 ןורל השמ

CFP

 

2

 

15.1.17

 

16:00-

20:00

 

 

ןישוריג/ןיאושינ

 

הכלמ יריש ד"וע

 

3

 

22.1.17

 

16:00-

20:00

 

 םייתעש( םידלי + ךשמה ןישוריג

)יצחו

 

 החפשמה םע רשק תריצי תובישח

םישיגר םיאשונ תולעהל תלוכיו

 

הכלמ יריש ד"וע

 

 ןורל השמ

CFP

 

4

 

29.1.17

 

16:00-

20:00

 

 תירודניב הרבעה

 

תושוריו תואווצ

 

הכלמ יריש ד"וע

 

5

 

5.2.17

 

16:00-

20:00

 

ן"לדנ

 

 ד"וע

עלס דדוע

 

6

 

12.2.17

 

16:00-

20:00

 

תירודניב הרבעה

 

 

 םיטביה

 םידלי תוספורטופא לש םייטפשמ

 םידליל תתל ךיא ;םירגובמו

 יתלב םיבטומו תויונמאנ ;?המכחב

.םירזוח

 

הכלמ יריש ד"וע

 

 

7

 

19.2.17

 

16:00-

20:00

 

 יוסימ + )םייתעש( תויונמאנ

)םייתעש( תויונמאנ

 

 ןטפשמו ח"ור

 יבוק

הטרק

 

8

 

 

26.2.17

 

16:00-

20:00

 

תירודניב הרבעה

 

 

 םיקסע

םייתחפשמ

 

הכלמ יריש ד"וע

 

9

 

5.3.17

 

16:00-

20:00

 

םייתחפשמ םיקסע /קסע תמקה

 

 

עבג ןו'ג ד"וע

 

10

 

19.3.17

 

16:00-

20:00

 

 ןועריפ תולדח ,םיקסע קוריפ

לגר תטישפו

 

 ןוסלגייפ יצנב ד"וע

 

11

 

26.3.17

 

16:00-

20:00

 

םידחוימ םיכרצ ילעב םישנא

 

םדק תידוהי

 

 

12

 

2.4.17

 

16:00-

20:00

 

 הדובע ןורתפ תגצה + םוכיס רועיש

תמכסמ

 

הכלמ יריש ד"וע

 

 ןורל השמ

CFP

 

 

סרוקה תינכותב םייוניש ונכתיי

 

 

 הנקמ סרוקה

33

 

 תודוקנ

CFD

 

.ךשמה ידומילל