םירועיש תינכת

 

החפשמ ייחב תויסנניפ תויטפשמ תויגוס

 

 

ןושאר רועיש

-

 

 ?החפשמ יהמ :אובמ

 

הכלמ יריש ד"ועו ןורל השמ

 

-

 

 +חיתפ

עקר

-

 

השמ

 

-

 

הו סרוקה הנבמ לע רבסה

תויטפשמה תויגוס

 ו

 תויסנניפה

 וגצויש

ונודייו

 

סרוקה  ךלהמב

.

 

-

 

דומילה תטיש לע רבסה

.

 

-

 

 תגצה

ןחוב הרקמ

 .

 

-

 

החיתפ תאצרה

-

 

לע טבמ

 

 "?החפשמ יהמ"

 

 .הכלמ יריש ד"וע

 

 

ינש רועיש

-

 

 ןישוריגו ןיאושינ

 

הכלמ יריש ד"וע

 

יאושינ

ן 

-

 

 

-

 

ןיאושינ לטיב ,הנותחל תונכה

.

 

-

 

הנותח

-

 

הבותכ ,ןיאושינ םכסה

.

 

-

 

רוביצב םיעודי

.

 

 

-

 

ןוממ ימכסה

.

 

 

-

 

יאושינה ךלהמב תויוכזו תובוח

 

 

-

 

נ

י

יאוש

ן 

ינ ,םידדצה ינשל םיינש

יאוש

ן 

 שי םהינשל וא םהמ דחאלש גוז ינב ןיב

יאושינ ,דלי

ן 

הנמלא םע

.

 

-

 

דיחי חוויד וא הסנכה סמב ףתושמ קית ,גוז ינבל ףתושמ חוויד

.

 

-

 

קסע ותואב םידבועש גוז ינב

.

 

ןישוריג

-

 

 

-

 

תויוכמסה ץורמ

.

 

-

 

תרומשמ /םידלי

.

 

 

-

 

תונוזמ

.

 

 

-

 

שוכר

-

 

יתחפשמ קסע קוריפ

-

 

םייוסימ םיטביה

.

 

-

 

תוניגע /טג רודיס

.

 

-

 

רוביצב םיעודי לש הדירפ

.

 

-

 

ןחוב הרקמ לע רבעמ

.

 

 

 ישילש רועיש

 

 םידלי + ךשמה ןישוריג

 

הכלמ יריש ד"וע

 

:ןושאר קלח

 

-

 

תורוה ימכסה

-

 

םכסה תחת םידלי

.

 

-

 

תורישע תוחפשמב םידלי

-

 

 קסעב בולישו ךוניח ,םילקלוקמ םידלי

היפורתנליפ ,יתחפשמ

.

 

 

-

 

םידלי לע םייטפשמ םיקבאמ

-

 

תרומשמ

.

 

-

 

םידלי ןיב םיקבאמ

-

 

הבהא ,שוכר ,השורי לע

.

 

:ינש קלח

 

-

 

החפשמה םע ישיא רשק תריצי תובישח

.

 

-

 

 החישל םישיגר םיאשונ תולעהל תלוכיה

םע

 

חוקל

.

 

 

 יעיבר רועיש

 

 םידחוימ םידלי

 

םדק תידוהי 'בג

 

-

 

 החפשמב רבשמה תיווח

דלי תלעב

 

םע

 

םידחוימ םיכרצ

 

-

 

הריקס

 

 לש

םידחוימ םיכרצ

-

 

םיישפנ םיישק

דימל תויוקל ,

 ,יטסיטוא ףצר ,תובכרומ ה

תיתוחתפתה תילכש תולבגומ

 .

 

-

 

תונורתפ

 

םייאמצע םייחל האיצי ,תויוכז יוצימ ,תויתרבח תורגסמ ,הקוסעת ,רוידה םוחתב

 ,

 םיטקפסא

.ירחאש םויב םיימוקישו םיילכלכ

 

 

-

 

 לומ יסנניפה ןנכתמה

החפשמה

 

-

 

ה םהמ ,?החפשמה תא לואשל המ

 םידיעמה םיתותיא

 ?החפשמב ישוק/תויתייעב לע

תפתושמ ךרדל םיאצוי דציכ

?

 

 

  ישימח רועיש

-

 

 ן"לדנ

-

 

לט רדה ד"וע

 

-

 

יחרזאה םיטביהה

ן"לדנב העקשה ,הריד תשיכר לש  םי

.

 

-

 

 העקשהל תוריד תשיכר ,ן"לדנ יוסימ

-

תושדחה תומרופרה רואל םייוסימ םיטביה

 

-

 

םידליל תוקנעהו ןתמ לש םירגתאה

-

 

המכוחב תאז םישוע ךיא

-

 

 ,ןוממ ימכסה ,האוולה ימכסה

תויונמאנ

.

 

 

-

 

םיסכנ םושרל ןוכנ ימ םש לע

.

 

 

  ישיש רועיש

-

 

 תירודניב הרבעה

-

 

תושוריו תואווצ

-

 

הכלמ יריש ד"וע

 

-

 

האווצ יהמ

.

 

-

 

תואווצ יגוס

.

 

-

 

השרוהל םייסיסבה םיללכה

.

 

-

 

ןובזיעה תרדגה

.

 

-

 

ןובזע תקולח

.

 

-

 

םישרוי ןיב םימכסה

.

 

-

 

השורי יוסימ

-

 

תושדחה תומרופרה

.

 

-

 

האווצ םויק וצ /השורי וצ

.

 

-

 

תויונמאנ

-

 

רצויה לש הריטפה רחאל תונמאנה לוהינ

.

 

 

 

 

 יעיבש רועיש

 

 תונמאנ

 

ןלפק ןולא ד"וע

 

ומעטמ ףסונ ד"וע +

 

:'א קלח

 

-

 

תויונמאנ

-

 

 תבוטל ,םיקהל ןוכנו יאדכ יתמ ,תונמאנ יהמ ,םייטפשמ םיטביה ,תונמאנ תמקה

 ?ימ

 

-

 

יכוניח ילככ תונמאנ תיינב

.

 

-

 

 .תונמאנה תחת םיפטוש םייחו תויונמאנ לש םלועב םילדומ

 

-

 

ןמאנכ יסנניפה ןנכתמה

.

 

:'ב קלח

 

-

 

ל"וחבו ץראב תונמאנ יוסימ םיטביה

.

 

-

 

סיממ תוענמיהל ילככ תונמאנ תיינב

השורי י

.

 

 

 רועיש

ינימש

 

 תירוד ןיב הרבעה

 

יה

טב

 ;תוספורטופא לש םייטפשמ םי

 תתל ךיא

?המכחב םידליל

 

זוח יתלב םיבטומו תויונמאנ

ר

םי

 

 

הכלמ יריש ד"וע

 

:םידלי תוספורטופא

 

-

 

םידחוימ םידלי

,

 

תויולבגומ םע םידלי

-

 

 .'וכו תוספורטופא ,תויונמאנ

 

-

 

םימותי םידלי

-

 

 .תואווצ ,תוספורטופא ,תויונמאנ

 

:םירגובמ תוספורטופא

 

-

 

 .םייחב האווצ

 

-

 

הנקזה לש םירגתאה

-

 

י לע ,םידלי ידי לע לוצינ

היינש תויגוז ,םילכונ יד

,

 

/םיבהאמ

 

 .םילפטמ

 

-

 

 .סופורטופא יונימל העד תעבה

 

-

 

.םירזוח יתלב םיבטומ תובישח

 

-

 

?םייחב םידליל תתל ךיא

 

-

 

לש תויפסכ תויוכז

 

םידלי

-

 

םינוש םיחוטיבב וא האווצב םיבטומכ םידלי ,םיחוטיב

.

 

-

 

 םיסכנ לע םידלי לש תולעב

 

תונורסחו תונורתי

.

 

-

 

םידליל תונתמ

.

 

 

יעישת רועיש

-

 

 םייתחפשמ םיקסע /קסע תמקה

 

 עבג ןו'ג ד"וע

 

-

 

)י"טמ( ?ךירצ קסע לכ המ ,תחקל ךירצ םיצעוי הזיא ?קסע םיקהל ליבשב ךירצ המ

 

-

 

וי ,ןובשח האור

'וכו יגטרטסא ץעוי ,סמ ץע

.

 

 

-

 

םיפתוש םע קסע

-

 

 םייתחפשמ םינוכיס לוהינ ,םיפתוש חוטיב ,םיפתוש ימכסה

 

םיקסעב

.

 

-

 

יתחפשמ קסע

-

 

.יתחפשמ קסע לש םידחוימ םירגתא

 

-

 

םיפתוש חוטיב ,םידבועל םיחוטיב

.

 

 

-

 

םידבוע תקסעה

-

 

 תובוח

ה

ידבוע יפלכ דיבעמ

ל סחייתהב ,ו

קסעה תרוצ

םת

 .

 

 

 

 ירישע רועיש

 

ויתורטמו לגר תטישפ ךילה

 

 

ןוסלגייפ יצנב ד"וע

 

 

.לגרה תטישפ ךילהב המרופרה

 

 

;לעופל האצוה יכילהל לגרה תטישפ יכילה ןיב םילדבהה

 

 

;לגר תטישפב בוח תועיבת.

 

 

 רועיש

רשע דחא

 

-

 

 ןיב הרבעה

 תירוד

 

 םייתחפשמ םיקסע

-

 

הכלמ יריש

 

-

 

?יתחפשמ קסע והמ

 

-

 

 םימייקה םינוכיסה

ב

 .יתחפשמ קסע

 

-

 

 .םינוכיס תתחפהל תונורתפ

 

 

 רועיש

 רשע םיינש

-

 

ןורתפ תגצהו םכסמ רועיש

 

-

 

סרוק םוכיס

.

 

-

 

 ןורתפו םוכיס

ןחוב הרקמ

.

 

-

 

הדובע לוקוטורפ תגצה

.

 

-

 

א לש חותינו ןורתפ

י

םידימלתה יעור

 

-

 

 לע דחי רבעמ

םויס תמישמ