27 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 1941 (οι Ναηί μπαίνουν ςτθν Ακινα)  
27 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2017 (76 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΑ νζα ΚΑΣΟΧΗ !)  

 

"..Tα 

μνημόνια

 όλα είναι αντίκετα και με το Σφνταγμα τησ Ελλάδασ και 

με τισ Συνθήκεσ τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ και με το Διεθνζσ Δίκαιο
επομζνωσ είναι 

άκυρα

, άλλα δεν Θζλουν να το ξζρει ο κόςμοσ.." , ".. 

ζχουμε (κατ επανάλθψθ) 

κατάλυςη

 του 

ςυντάγματοσ

, απϊλεια εκνικισ 

κυριαρχίασ, υποδοφλωςθ τθσ χωράσ, ζχουμε καταντιςει μία αποικία 
χρζουσ.." 

Γεώργιοσ Ι. Καςιμάτησ

 

νομικόσ, πολιτειολόγοσ και πανεπιςτθμιακόσ, 

κακθγθτισ του 

΢υνταγματικοφ Δικαίου

πρόεδροσ τθσ 

Νομικισ ΢χολισ Ακθνϊν

 και 

διευκυντισ του Νομικοφ Γραφείου του πρωκυπουργοφ 

Α. Παπανδρζου

. 

"... δε ζμεινε

  διάταξη από τισ 120 του Συντάγματοσ 

που 

δε ζχει 

παραβιαςτεί 

από τισ

 μνημονικζσ κυβερνήςεισ 

ζωσ ςήμερα ..."

ειπϊκθκε 

ςτισ 11-2-2017,

  

".. ςήμερα ζχουμε γερμανική κατοχή .. πολυεθνική κατοχή 

.."

, ειπϊκθκε ςτισ 

25-2-2017, 

Βαςίλειοσ Νικόπουλοσ 

(Από 24/7/2007 ζωσ 30/6/2009) 

Επίτιμοσ Πρόεδροσ Αρείου Πάγου 

EΛΛΗΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΟΥ ΢ΣΗΝ ΚΑΣΟΧΗ 

Ιερι Διλωςθ ενεργοποίθςθσ  Άρκρου 120 

Ελλθνικοφ ΢υντάγματοσ

 120/4. Η τιρθςθ του ΢υντάγματοσ επαφίεται ςτον 

πατριωτιςμό των Ελλινων, που δικαιοφνται και 

υποχρεοφνται

 να αντιςτζκονται 

με 

κάθε μζςο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλφςει με τη βία

.              

http://ieridilosi.blogspot.gr

 

ξανά διάβαςε, κοινοποιιςτε , εκτυπϊςτε  και μοιραςτζ το