- 0 - 

 

 
 

 

 

 

 

תוברת

-

ונרופ

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

- 1 - 

 

- 2 - 

 

- 3 - 

 

- 4 - 

 

 רגירט תרהזא

 

האירקל םישק םיאשונב קסוע הז ןיזנפ

 :

היפרגונרופ

 ,

תוינימ תועיגפו תומילא

 .

 

תויפרגונרופ תונומת ןאכ ןיא

 ,

רשפאה לככ םירואיתב טעמל ונלדתשהו

 .

- 5 - 

 

- 6 - 

 

 

םיניינע ןכות

 

 

 

8

 המדקה 

 

11

 םזיאונרופ 

 

13

 תונוז לעו הנודמה לע תובשחמ 

 /

ג תאמ

'

 ינו

 

15

 ךרוא 

 *

 בחור

 *

 קמוע

 /

 ךוברבא השאמ תאמ

(

אריפש ירישל הדותו

)

 

 

20

 ןכןכןכ 

 /

ג תאמ

'

 ינו

 

21

 הירוטסיהה תא קוחמל 

 /

 ןר תאמ

 

23

 הירוטסיה 

 

25

 ונרופב יתיפצש הנושאר םעפ 

 /

 לפיימ תאמ

 

31

 

 היפרגונרופ

5

 :

הלודגה הנומתה לש ינשה יצחה

  

 /

 תאמ

Nine Deuce

 

 

33

 ינימה ינאה 

 היפרגונרופה לצב תירבג תוינימ 

 /

 ןתמ תאמ

 

35

 ונרופ 

 /

ר ירבא תאמ

 .

 

36

 סקס 

2

 

 

37

 המכסהו ונרופ 

 /

 לייא תאמ

 

39

 ונרופל רוכמ לש ונמוימ 

 /

 דרע תאמ

 

41

 / 

 תאמ

Anat.B

 

 

44

יל בוט 

 ?

 /

 םיבנע הודא תאמ

 

45

חפסנ 

 :

 היפרגונרופל תורכמתהמ הלימגל םיפיט

 

50

 חפסנ 

2

 :

 ףסונ עדימל םיקניל

 

 

- 7 - 

 

- 8 - 

 

המדקה

 

 

היפרגונרופ לע רבדל םצעב המל זא

 ?

 

םוקמ לכב הזש אוה רתויב טושפה רבסהה

 .

היפרגונרופב היוור ונלש תוברתה

 ,

טנרטניאה דחוימב

 .

הז תא םישוע םלוכש המדנ

 ,

עובק ןפואב היפרגונרופ םיכרוצ רמולכ

 .

םירבגה

 ,

תוחפל

 .

 אלש הלא םג

תועיבקב םיפוצ

 ,

םהייחב םימעפ המכמ רתוי היפרגונרופל ופשחנש ריבס

 .

ךכ וא ךכ

 ,

 רורבש המדנ

טנרטניאב היפרגונרופב םיפוצ םויה םירבגה בורש ונל

 .

 

דואמ תויהל הלוכי היפרגונרופש יתאצמ םיישיאה ייחב

 ,

רמאנ

 ,

תיתייעב

 .

 תוחישמ םגו ימצע לע םג

םישנא םע

 ,

 התוא םיכרוצש ימל תינסרה םגו הקיזמ תויהל הלוכי היפרגונרופב הייפצש יתיאר

תועיבקב

 ;

ינשה ןוויכהמו

 ,

וילע םירבדמ אלו טעמכש אשונ הזש יתאצמ

 .

 רבג ירה

"

ילמרונ

"

 ,

 רמולכ

"

חושק

 "

ו

"

קזח

 "

תילמרונה תוירבגה לדומל םאתהב תישפנ הניחבמ

 ,

 הייפצ ללגב עגפיי אלש יאדווב

םיטרסב

 ,

ןוכנ

 ?

 סקס ינוטרס אל חטב

 –

השלוח וב גיצהל םירומא אל שממ םירבגש אשונ הז סקס

 .

השלוח לש זמר וא לדב אל וליפא

 ;

תוינימל עיגמ הזש עגרב

 ,

םיקזח תויהל םיכירצ בוש םירבג

 ,

ירק

-

חור

 ,

םינחילצמ

 ,

םלועמ הרק אל םזינימפה וליאכ

 .

היה הז ךכ תוחפל

 ,

ןיידעו

 ,

 תיתרבחה הביבסב

הב אצמנ ינאש

 

 

 הז לע םירבדמ אל זא

 –

רוסא רבד דחא דצמ הז ונרופ

 ,

תוינימ לע ובאטה ללגב

 ,

 םירבדמ אל חטב זא

םירוה םע הז לע

 ,

תוילאיצנטופ גוז תונבו החפשמ

 ;

תירבג הבוח לש לש גוס הז ינש דצמו

 ,

 יכ

"

 לכ

הז תא םישוע םירבגה

"

 ,

תורחא תוינימ תוקיטקרפ ומכו

 ,

 הב גיצהל םיכירצ םירבגש תחא וז םג

ןויסינ

 ,

ימצע ןוחטיבו עדי

 ,

הז לע םירבדמ םא םגש ךכ

 ,

תלבגומ דואמ החישה

 :

 רתויה לכל התא

ב חושק התאש המכב האגתמ

"

תוימירטסקא

 "

םהב הפוצ התאש םינוטרסה לש

 .

 

כ השענ ונרופהש אוה ןיינעה

"

יטננימוד כ

 ,

ונלש ןימה ילגרה תאו ןימ לע עדיה תא בצעמ שממ אוהש

 :

עדיה תא

 

ףוג לע

תואריהל םיכירצ םה ךיאו רבגה ףוגו השיאה 

,

 ללכב תוינימ לעו 

(

 ירועישמ אל חטב

רפסה תיבב ינימ ךוניח

...

)

 ;

םילגרה תניחבמו

 ,

ייחמ קלח איה הייפצ

-

עצוממה רבגה לש ןימה

 ,

 םגו

 ונרופב םיפוצ אלש הלא

 –

םהלש תינימה תוהזהמ קלח איה םיפוצ אל םהש הדבועה תאז לכב

 ,

תינימה תוהזה לש הירוגטקל הכפה היפרגונרופב הייפצה רמולכ

 ,

תינימ הכישמ ומכ שממ

 ,

 תופדעה

דכו תוינימ

'

 .

ונלש תוינימה לע העפשה ןומה ונרופל שיש רורב זא

 ,

הנממ קלח טושפ הז יכ

 .

 

יתרוקיב ןפואב וזה העפותה תא ןוחבלו תוניצרב היפרגונרופ לע רבדל בושחש בשוח ינא

 .

 תוינימה

םיצחל ןומה וב שיש םוחת איה

 ,

תומילא ןומה םגו םיחתמ

 ,

 תוהזל תורישי עגונש בכרומ רבד איה

םישנא לש תימינפ יכה

 ,

 םירבדמ ישוקבש רבד איה היפרגונרופה תעפותש ייניעב יתיירורעש הז ןכל

 וילע

(

ילש תיתרבחה הביבסב

 ,

ללכב םגו

)

 ,

הרבחב הלש תויטננימודל סחיב המכו המכ תחא לע

 .

 

םירבד ינשל רשקב דחוימב יל םרוצ הז

 :

םויה היפרגונרופה לש םיידוחייה םינייפאמה

 ,

 תועווזהו

ונרופה תיישעתב תורוקש

 .

 

הנימז הכ התייה אל םלועמ היפרגונרופ

 :

םלוצמ רודיש תוארל רשפא היה אל םלועמ

 ,

 תוכיאב

ההובג

 ,

םיינימ םיטקא לש

 ,

כ

"

רחבמ הזכבו תולקב כ

 ;

תזמורמ הניאש קר אל איה םויה היפרגונרופ

 ,

 איה אלא

"

תרסח

-

השוב

 "

יתרבח ובאטל םיבשחנש םיטנמלאה תא דואמ הניצקמ םגו ינוציק ןפואב

 ;

רתויב םרוצהו רתויב טלובה ןייפאמהו

 ,

תומילאה

 :

 םיימירטסניימה םינוטרסה בור

(

 לע ןאכ לע רבודמו

- 9 - 

 

םינוטרס לש םינוילימ לש םינוילימ

תומילא לש םישרופמ םיגוציי םיארמ

 ,

 יפלכ םירבג דימת טעמכ

םישנ

 ,

יסחי תגצהב םא ןיב

-

 הייפכ לש האצותכ ןימ

(

סנוא רמולכ

)

 ,

 חוכ תלעפה לש הגצהב לשמל

יזיפ

 ,

םימויא

 ,

יסחי וא ילכלכ דמעמ לש לוצינ

-

חוכ

 ,

סקס גישהל ידכ היצלופינמ וא

 ,

 תגצהב םא ןיבו

םייתימאה םייחבש םיטקא

 ,

תומילא םהב וארי םישנאה תיברמ

 ,

תוללעתה וא הלפשה

 ,

 טעמכשכ

וללה םינוטרסה לכב

 ,

םישנה לש ןתמכסהל דוגינב הלאכ םיטקא םיעצבמ םירבג

 .

 

 המ אוה המירצה לש ינשה דצה

שחרתמש

םינוטרסה לש םיעלקה ירוחאמ 

 .

 יתפשחנ ןיזנפה תכירעב

ונרופה תיישעתב םירוקש םירבד לע עדימ הברהל

 ,

 המוצעה היישעתה לש טלחומה הבורב רבודמו

תאזה

 .

סנוא םיארמש םינוטרסהמ הברהב

 ,

סנוא לש דועיתב רבודמ תמאב

 .

 אלש הלאמ םיברב םג

סנוא םיראתמ

 ,

סנוא לש דועיתב רבודמ

 .

 לכמ תויצלופינמבו תיזיפ תומילאב םישמתשמ םיקיפמ

םימיוסמ םיטקא עצבל םיכסהל תוינקחשל םורגל ידכ םיגוסה

 ,

דועו ףסונ ןוטרסל םלטצהל

 .

 םירבד

הרגיש ךרדב םש םירוק םימוליצה ןמזב תינקחש לש תולובגה תריבע ןוגכ םיעזעזמ

 .

 הצור אל ינא

הזמ רתוי ןאכ ראתל

 ;

מעב אוצמל רשפא ףסונ עדימ

 '

תרבוחה ךשמהבש םירתאל םיקנילה

 .

 

םהב קוסעל דעונ אל הזה ןיזנפהש םיאשונ ינש םנשי

" :

יביטנרטלאה ונרופה תלאש

"

 ,

 תולאשו

היפרגונרופ לש טפסנוקה יבגל תויטרואית

 .

תיביטנרטלא היפרגונרופ לש םינוש םיגוס םנשי

 ,

 םלוא

ללכב וזה הלאשל תיטנוולר אל היפרגונרופה לש טלחומה הבור

 .

 לע רבדל איה ןאכ הנווכה

הרבחה לע היפרגונרופ לש העפשהה

 ,

הצופנה היפרגונרופב רקיעב דקוממ ןוידה ןכלו

 ,

תואמב

-

טנרטניאה תא םיפיצמש םינוטרסה ינוילימ

 ,

 הנממ םידמול םירענשו םיכרוצ םירבגש היפרגונרופב

בשחמ לכמו דחא לכל השיגנשו ןימ לע

 .

ינשל רשקבו

 ,

 תולאשל דימ ץופקל חישה לש וזה הייטנה

ל ייניעב הלוקש היפרגונרופ לש טפסנוקה יבגל תויפוסוליפ

"

תירסומה תלוגנרתה תלאש

 "

 לש רשקהב

םייח ילעב תויוכז

 :

ןוידה תא תיסהל הדעונש תיטרואית תודגנתהכ הלוע בורל איה

 .

 

הרבחה לע היפרגונרופה לש העפשהה איה ןיזנפה תכירעב יתוא התחנהש תיזכרמה הלאשה

 .

אשונה תא ףיצהל לכ םדוק איה הזה ןיזנפה לש הרטמה

 ,

יתרוקיב ןויד רשפאמש ןפואב תאז תושעלו

 .

םינוש םיגוסמ םיטסקט ןאכ שי

 ,

ריש ןיבש הלאקסה לע

 ,

רמאמ

 ,

תובשחמו תויווח

 .

 הז ירוחאמ ןויערה

םידבר הברהב חיש רוציל אוה

 ,

ץבוק

-

תונוש תומרב ותוא אורקל רשפאש םיטסקט

 .

 

ךכל ףסונ

 ,

םיעצפ לע ךורדל וא תורחאב עוגפל םייושעש םיטסקטמ ענמיהל הכירעב יתיסינ

 ,

 לכבו

הריהז האירק לע ץילממ ינא תאז

 ,

יתייעבו שיגר אשונב רבודמש ןוויכו ןוחטיב רתיל

 .

 תונמזומ םתא

הטמלש ליימל גוס לכמ םיטסקט חולשל

 ,

 םש ףוריצב

 /

ימינונא

 ,

 איצוא ילוא קיפסמ ורבטצי םאו

ךשמה ןיזנפ

 .

םויסל

 ,

ןיזנפה תכירעב ורזעש ימ לכל דואמ תודוהל הצור ינא

 ,

 ולא לכל ןבומכו

םנמזמ ועיקשהש

 ,

םיטסקט וחלשו ובתכ

 .

 

 ידוא

 

pculture3@gmail.com