PRIVACY STATEMENT – WOO HAH 

 

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe de organisator van WOO HAH, Mojo Concerts – A 

Live Nation Company (hierna: Mojo), omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens 

van  bezoekers  van  websites  van  Mojo  en  kopers  van  toegangsbewijzen  van  WOO  HAH  en  andere 

evenementen (hierna: “de gebruiker” of “jij”). Mojo acht het van groot belang  dat de verzameling 

en verwerking van jouw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt.  

 

Op het moment dat jij je gegevens aan Mojo (of een opdrachtnemer van Mojo) verstrekt, stem je 

in  met  de  voorwaarden,  zoals  neergelegd  in  dit  Privacy  Statement.  Mojo  verwerkt  uitsluitend 

persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is 

dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.  

 

Dit Privacy Statement is via iedere website van Mojo direct en gemakkelijk te raadplegen, zodat je 

goed geïnformeerd bent wanneer en op welke wijze Mojo gegevens van jou verzamelt. 

 

VERZAMELING GEGEVENS 

Via eigen websites    

Voor  onder  andere  de  uitoefening,  verbetering  en  registratie  van  haar  dienstverlening  verzamelt 

Mojo  via  de  websites 

www.mojo.nl

  en 

www.livenation.nl

  verschillende  gegevens.  Onder  de 

websites  van  Mojo  vallen  ook  de  festivalwebsites  van  Mojo,  zoals   

www.lowlands.nl

  en 

www.northseajazz.nl

.  Mojo  verzamelt  ook  gegevens  bij  aanmelding  voor  de  verschillende 

nieuwsbrieven van Mojo via 

www.livenation.nl

 en 

www.mrpublisher.nl

.  

 

Via websites van derden 

 

Mojo maakt voor de uitoefening van haar dienstverlening gebruik van derden. Deze derden treden 

uitsluitend in opdracht van Mojo op. Dit Privacy Statement is mede van toepassing op de gegevens 

die  worden  verzameld  via  de  websites  van  deze  derden,  zoals  bij  de  online  verkoop  van 

toegangsbewijzen  voor  door  Mojo  georganiseerde  evenementen  via  de  website  van  bijvoorbeeld 

Ticketmaster (

www.ticketmaster.nl

). Ticketmaster en andere opdrachtnemers van Mojo kunnen via 

hun  websites  ook  gegevens  verzamelen  voor  hun  eigen  doeleinden.  Mojo  is  niet  verantwoordelijk 

voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Mojo plaatsvindt. We verwijzen je in dit 

verband naar het privacy beleid van deze betreffende websites. 

 

Mojo kan gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat je een account creëert op 

een door Mojo beheert platform, je aanmeldt voor een nieuwsbrief van Mojo, een ticket koopt van 

een  evenement  van  Mojo,  een  e-mail  aan  ons  verzend,  je  gegevens  publiekelijk  openbaar  hebt 

gemaakt via social media of ander publiekelijk platform of wanneer je onze (festival)websites, apps 

of sociale media gebruikt.   

 

Op evenementen 

Naast de gegevens die Mojo verzamelt via haar websites en de websites van haar opdrachtnemers 

kan Mojo ook op de evenementen die zij (mede) organiseert gegevens van bezoekers verwerken, 

 

 

zoals het (met camera) registreren van een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden. 

De  bezoeker  wordt  bij  het  betreden  van  een  evenementlocatie  altijd  gewezen  op  een  dergelijke 

verwerking en dergelijke gegevens worden niet zonder toestemming, voor zover deze redelijkerwijs 

te verkrijgen is, met derden gedeeld, tenzij Mojo hiertoe wettelijk wordt verplicht. 

 

PERSOONSGEGEVENS 

Mojo kan verschillende gegevens van haar bezoekers verwerken, waaronder persoonsgegevens. De 

gegevens die Mojo van jou kan verzamelen zijn: 

-

 

contact- 

en 

accountgegevens 

(zoals 

naam, 

adres, 

telefoonnummer, 

e-mailadres, 

klantnummer, geboortedatum en geslacht); 

-

 

IP-adres en geolocaties; 

-

 

door  jou  publiekelijk  geplaatste  gegevens  (zoals  op  onze  website  of  op  social  media  sites 

geplaatste berichten); en 

-

 

de muzieksmaak op basis van geselecteerde favoriete artiesten en/of eerder bestelde kaarten.  

 

Mojo  heeft,  als  verantwoordelijke  in  de  zin  van  de  Wet  bescherming  persoonsgegevens,  de 

verwerking 

van 

deze 

persoonsgegevens 

aangemeld 

bij 

het 

College 

Bescherming 

Persoonsgegevens, onder het meldingsnummer 1106572.  

 

DOELEINDEN 

Mojo of een opdrachtnemer van Mojo kan jouw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: 

ter  uitvoering  van  haar  dienstverlening  op  het  gebied  van  de  organisatie  van  concerten  en 

andere evenementen (zoals festivals); 

-  

ter  uitvoering  van  een  overeenkomst,  waaronder  mede  ter  handhaving  van  de  Algemene 

Voorwaarden Toegangsbewijzen; 

voor het beheer van haar klantenadministratie; 

om je informatie te verschaffen over aanbiedingen, concerten en andere evenementen (zoals 

festivals),  die  door  of  in  opdracht  van  Mojo  worden  georganiseerd,  bijvoorbeeld  via  mailings 

per e-mail of per mobiele telefoon (SMS/EMS/MMS-berichten) of per gewone post; 

ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes); 

ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar websites; 

ter  uitvoering  van  marktonderzoek  en  data  analyse  (waarbij  Mojo  de  gegevens  ook  kan 

verrijken met andere data); en 

ter verbetering en beveiliging van haar websites. 

 

Je  gegevens  zullen  niet  worden  gebruikt  voor  andere  dan  de  hierboven  genoemde  doeleinden. 

Mocht  je  geen  berichten  meer  van  ons  willen  ontvangen,  dan  kun  je  je  hiervoor  eenvoudig 

afmelden. Onder het kopje “Gegevens wijzigingen” staat hierover meer informatie.  

 

GEBRUIK VAN COOKIES 

Behalve  de  gegevens  die  wij  over  jou  verzamelen  zoals  hierboven  is  omschreven,  behoudt  Mojo 

zich  het  recht  voor  om,  net  als  de  meeste  websites,  ook  informatie  te  vergaren  door  gebruik  te 

maken van zogenaamde “cookies”. Voor het installeren van cookies en aanverwante tracking tools 

 

 

zal  Mojo  altijd  om  jouw  toestemming  vragen.  Indien  je  het  gebruik  van  cookies  uitschakelt  is  het 

mogelijk dat je niet optimaal gebruik kan maken van alle mogelijkheden van onze websites. 

 

Met  cookies  kunnen  onder  meer  de  volgende  gegevens  verzameld  worden:  tijd  en  datum  van 

bezoek,  inloginformatie,  het  IP-adres  van  de  gebruikte  computer,  browsertype  en  –versie, 

gegevens  over  het  besturingssysteem  en  platform,  het  cookie-nummer,  welke  delen  van  de  site 

zijn bezocht of waarnaar is gezocht, de URL's (domeinnamen) van de sites via welke je een Mojo 

site hebt bezocht en via welke pagina de site hebt verlaten.  

 

DELEN VAN GEGEVENS 

Wij  kunnen  je  gegevens  delen  met  de  aan  Mojo  gelieerde  ondernemingen  en  aan  partijen  die  wij 

inschakelen  bij  de  uitvoering  van  onze  dienstverlening,  zoals  hiervoor  toegelicht.  Daarbuiten 

verstrekken wij geen gegevens aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.  

 

Daarnaast  is  Mojo  een  onderdeel  van  de  wereldwijde  organisatie  Live  Nation  Entertainment.  De 

gegevens  die  Mojo  verzamelt  zijn  daardoor  ook  eigendom  van  Live  Nation  en  kunnen  binnen  de 

Live Nation-groep worden verwerkt voor alle doeleinden die zijn genoemd in dit Privacy Statement. 

Het  hoofdkantoor  van  Live  Nation  in  de  Verenigde  Staten  heeft  zich  gecommitteerd  aan  de 

zogenaamde “Safe Harbor” principes, waarmee bescherming en verwerking van persoonsgegevens 

in  lijn  met  EU  regelgeving  gewaarborgd  is.  Mojo  zal  buiten  voornoemde  gevallen  geen 

persoonsgegevens verstrekken aan partijen in andere landen. 

 

WEBSITES VAN DERDEN 

Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is dit Privacy Statement niet van toepassing 

op  de  websites  van  derden,  zoals  bijvoorbeeld  websites of  apps  van  sponsors  van  Mojo  waarnaar 

Mojo  een  hyperlink  aanbiedt  of  social  media  buttons  op  onze  websites  waarmee  beheerders  van 

deze social media diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. Mojo is niet verantwoordelijk voor 

het privacy beleid van de websites van derden. Mojo raadt je aan voor het privacybeleid van deze 

derden de betreffende websites te bezoeken. 

 

GEGEVENS WIJZIGEN 

Je  kan  je  gegevens  altijd  opvragen  en  zo  nodig  (laten)  wijzigen  of  verwijderen.  Dit  kan  op  twee 

manieren.  Ten  eerste  kan  je  zelf  je  account  bij  onze  ticketpartner  aanpassen.  Ten  tweede  kan  je 

inloggen  op 

www.livenation.nl

  om  je  gegevens  voor  de  nieuwsbrief  te  wijzigen  of  te  laten 

verwijderen. 

 

Verder  wordt  onderaan  elke  e-mail,  SMS,  EMS  of  MMS  bericht  dat  je  van  Mojo  (of  haar 

opdrachtnemers)  ontvangt  de  mogelijk  geboden  je  af  te  melden  van  de  mailinglist,  zodat  je  van 

Mojo (of haar opdrachtnemers) geen informatie meer ontvangt. 

 

BEVEILIGING 

Mojo  doet  haar  uiterste  best  ervoor  te  zorgen  dat  jouw  informatie  goed  is  beveiligd.  Slechts  die 

personen  voor  wie  het  uit  hoofde  van  zijn  of  haar  functie  noodzakelijk  is,  krijgen  toegang  tot  de 

 

 

computers  waarop  de gegevens  van  de  gebruikers  zijn  opgeslagen.  Deze  computers  zijn  voorzien 

van beveiligingssystemen en toegangscodes. 

                           

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT 

Mojo  behoudt  zich  het  recht  voor  om  wijzigingen  aan  te  brengen  in  dit  Privacy  Statement.  De 

gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van Mojo te bestuderen ten 

aanzien van wijzigingen. 

 

Mojo Concerts B.V. – A Live Nation Company 

 

Voor de contactgegevens van Mojo verwijzen wij naar onze website [link].