Korpus srpskog kao stranog jezika

PODACI O UČENIKU/UČENICI

- Svi podaci biće upotrebljeni anonimno i isključivo u svrhe istraživanja,

ime i prezime se traže samo radi dobijanja saglasnosti za upotrebu -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Popunjava učenik/učenica

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starost:  _______ godina

Pol:    ž  /  m

Maternji jezik/jezici: ______________________________________________________________________________________

Nivo znanja srpskog jezika (zaokružiti):  A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2
Dužina učenja srpskog jezika (u godinama): ________________________________________________________
Da li ste nekada boravili na govornom području srpskog jezika: da  /  ne

Ako je odgovor „da“, molimo vas navedite detalje o mestu i dužini boravka:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Drugi strani jezici koje znate (navedite i procenu nivoa znanja): __________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Saglasan/saglasna  sam  da  moji radovi budu upotrebljeni u  svrhe  istraživanja,  u izradi

Korpusa srpskog kao stranog jezika.

Mesto i datum

Ime i prezime, potpis

___________________________________________

_______________________________________________

________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Popunjava predavač

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šifra/šifre teksta/tekstova: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Institucija: ________________________________________________________________________________________
Program/predmet/godina  (navesti  ono  što  se  smatra  relevantnim  za  opis  konteksta  učenja
srpskog jezika): ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Aktivnost u okviru koje je tekst nastao (ispit; domaći zadatak; vežba na času; drugo - precizirati)

Šifra teksta: _________________________ Aktivnost: ____________________________________________________
Šifra teksta: _________________________ Aktivnost: ____________________________________________________
Šifra teksta: _________________________ Aktivnost: ____________________________________________________
Šifra teksta: _________________________ Aktivnost: ____________________________________________________
Šifra teksta: _________________________ Aktivnost: ____________________________________________________
Šifra teksta: _________________________ Aktivnost: ____________________________________________________
Šifra teksta: _________________________ Aktivnost: ____________________________________________________
Šifra teksta: _________________________ Aktivnost: ____________________________________________________
Šifra teksta: _________________________ Aktivnost: ____________________________________________________
Šifra teksta: _________________________ Aktivnost: ____________________________________________________
Šifra teksta: _________________________ Aktivnost: ____________________________________________________
Šifra teksta: _________________________ Aktivnost: ____________________________________________________

Druge relevantne informacije (ukoliko postoje): ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________