Burgemeester van Utrecht 
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
Telefoon 14 030 
www.utrecht.nl 
 

 

 

Gemeenteraad  
 

 

 

 

 

Behandeld door 

Veiligheid 

Datum 

19 januari 2017 

Doorkiesnummer   

Ons kenmerk 

4167500 

E-mail 

 

Onderwerp 

Het Nieuwe Zandpad 

Bijlage(n) 

Geen 

 

Uw kenmerk 

 

Verzonden 

 

Uw brief van 

 

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 
 
In onze brief van 6 juli 2016 meldden wij u dat BeJa Accommodaties B.V. uit Hoogeveen als 
voorkeurskandidaat naar voren was gekomen uit de tender voor de realisatie van het Nieuwe Zandpad. 
Op grond van de uitkomst van de Bibob-procedure ziet de gemeente zich genoodzaakt de contracten 
met BeJa Accommodaties te ontbinden. Met deze brief informeren wij u nader over hoe we tot dit 
besluit zijn gekomen, over het verloop van het Bibob-onderzoek, onze uitgangspunten voor schone en 
transparante raamprostitutie en de vervolgstappen die we zetten.  
 
Contract BeJa ontbinden  
Na de tenderprocedure heeft de gemeente met BeJa Accommodaties een huurovereenkomst voor de 
grond en het vestigen van een opstalrecht afgesloten, met een Bibob-clausule als ontbindende 
voorwaarde (raadsbrief 6 juli 2016). Dat betekent dat de gesloten huurovereenkomst kan worden 
ontbonden als een Bibob-onderzoek daartoe aanleiding geeft. Onderdeel van een Bibob-onderzoek is 
een adviesaanvraag bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB). Dit Bibob-onderzoek is nu afgerond. Op grond 
van de uitkomst ziet de gemeente zich genoodzaakt de contracten met BeJa Accommodaties te 
ontbinden. Er wordt geoordeeld dat sprake is van een 

ernstige mate van gevaar

 dat in of met de 

onroerende zaken waarop de vastgoedtransactie betrekking heeft mede strafbare feiten zullen worden 
gepleegd. Op basis van de Wet Bibob kan sprake zijn van een ernstige mate van gevaar, een mindere 
mate van gevaar of geen (gebleken) gevaar. In dit geval is aldus sprake van de hoogste gevaar 
categorie.  
 
Op basis van de geheimhoudingsplicht uit artikel 28 Wet Bibob kunnen wij alleen dit eindoordeel uit 
het Bibob-onderzoek publiekelijk delen. Onder voorwaarden kan informatie hierover – geheim – met u 
worden gedeeld.  
 
Wij zijn zeer teleurgesteld dat de huurovereenkomst met BeJa moet worden ontbonden. Met name voor 
de sekswerkers en exploitanten die in Utrecht aan het werk willen is het een domper. Daar staat 
tegenover dat de gemeente de uitkomsten van het Bibob-onderzoek niet wil negeren. 
 
 

Burgemeester van Utrecht  
 
Datum 

19 januari 2017 

Ons kenmerk  4167500 

2/4 

Conclusie Bibob-procedure: ernstige mate van gevaar 
De Wet Bibob (voluit Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur) maakt het 
mogelijk om onderzoek te doen naar de mate van gevaar dat in of met de onroerende zaak waar de 
vastgoedtransactie betrekking op heeft, mede strafbare feiten zullen worden gepleegd. Gelet op het 
streven naar schone en veilige raamprostitutie hebben wij een dergelijk onderzoek naar de 
vastgoedtransactie voor het Nieuwe Zandpad uitgevoerd.  
 
Onderdeel van het gemeentelijke onderzoek was een adviesaanvraag bij het Landelijk Bureau Bibob. 
Het LBB kan bij zijn advisering gebruik maken van zogeheten ‘gesloten bronnen’. De gemeente heeft 
hiertoe geen toegang. Onder gesloten bronnen valt onder meer informatie van politie en justitie en 
andere overheidsorganen, zoals FIOD, Belastingdienst, UWV en IND. Een advies van het LBB bevat een 
conclusie over de mate van gevaar dat een vastgoedtransactie wordt misbruikt. Het LBB hanteert hierbij 
de drie categorieën uit de Wet Bibob (ernstige mate van gevaar, enige mate van gevaar, geen 
(gebleken) gevaar). Na weging van het advies is de conclusie getrokken, dat in dit geval sprake is van 
ernstig gevaar. Wij gaan hier nader op in.  
 
Op 21 november 2016 hebben wij een eerste advies ontvangen van het LBB. Dit advies valt onder onze 
geheimhoudingsplicht uit artikel 28 van de Wet Bibob. Mede gelet op het advies en onze bevindingen 
hebben wij op 1 december 2016 aan BeJa het voornemen kenbaar gemaakt om de huurovereenkomst 
op basis van de Bibob-clausule te ontbinden. BeJa is overeenkomstig onze wettelijke plicht, zoals 
vastgelegd in artikel 33 van de Wet Bibob, in de gelegenheid gesteld haar zienswijze over dit 
voornemen in te dienen. BeJa heeft als betrokkene – op basis van de wet – het geheime advies van het 
LBB ontvangen. Hierdoor was zij in gelegenheid inhoudelijk op dit advies te reageren. Op 16 december 
2016 heeft de advocaat van BeJa een zienswijze ingediend. Deze zienswijze is ter advisering 
voorgelegd aan het LBB. Op 12 januari 2017 hebben wij een aanvullend advies van het LBB ontvangen. 
Dit advies had vooral betrekking op de zienswijze van BeJa. Beide adviezen van het LBB zijn 
meegewogen in onze besluitvorming. De zienswijze van BeJa en het aanvullend advies van het LBB 
hierover gaven geen aanleiding ons voorgenomen besluit te wijzigen. Daarom gaat de gemeente over 
tot ontbinding van de huurovereenkomst met BeJa.  
 
Geen concessie aan schoon en transparant 
Het college werkt binnen het kader dat uw raad heeft vastgesteld aan het mogelijk maken van schone 
en veilige raamprostitutie in Utrecht. Wij doen geen concessies aan deze uitgangspunten. Het blijft 
onze ambitie raamprostitutie weer mogelijk te maken in de stad. Het Nieuwe Zandpad moet een 
prettige werkplek zijn voor sekswerkers waar zij zelfstandig hun werk kunnen doen, waar sprake is van 
normale economische verhoudingen tussen investeerder, exploitanten en sekswerkers, waar de 
bedrijfsvoering van alle partijen controleerbaar is door bijvoorbeeld de gemeente en de Belastingdienst 
en waar misstanden worden bestreden. De overlast voor de omgeving moet zo veel mogelijk worden 
beperkt.  
 
Alles is er op gericht één locatie met maximaal 162 werkruimten met bijbehorende kantoren te 
realiseren. Bij de ontwikkeling van het Nieuwe Zandpad wordt op basis van de APV een duidelijke 
scheiding aangehouden tussen taken en rollen van de diverse partijen. Dit wil zeggen dat de gemeente 
geen betrokkenheid heeft bij de daadwerkelijke exploitatie, anders dan haar publieke taak in het kader 
van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De gemeente verhuurt de grond aan een 
investeerder, de investeerder realiseert de bouw en verhuurt aan partijen met een 
exploitatievergunning voor raamprostitutie. Dit blijven de uitgangspunten.  
 

Burgemeester van Utrecht  
 
Datum 

19 januari 2017 

Ons kenmerk  4167500 

3/4 

De APV is in december 2013 aangepast om barrières op te werpen tegen uitbuiting van sekswerkers en 
mensenhandel. De gemeente wil voorkomen dat een machtspositie van eigenaren en exploitanten 
ontstaat ten opzichte van de sekswerkers. Daarom mogen per exploitant maximaal 32 werkruimten 
worden vergund. Hiermee wordt voorkomen dat sekswerkers volledig afhankelijk zijn van een enkele 
exploitant, of dat misstanden bij een exploitant altijd leiden tot sluiting van alle werkruimten. De 
exploitanten van de prostitutieramen scheppen de randvoorwaarden voor een veilige, zelfstandige en 
gezonde uitoefening van het beroep van sekswerker. In de APV zijn verplichtingen opgenomen voor de 
exploitanten om misstanden in hun bedrijven tegen te gaan. Zo dragen alle betrokkenen bij aan een 
situatie waarin een sekswerker zelfstandig en veilig aan het werk kan. 
 
Hoe nu verder 
Binnen de door de raad vastgestelde kaders en binnen de voorwaarden van de in augustus 2015 
uitgeschreven tender zijn mogelijkheden om een nieuwe investeerder te contracteren. Dat betekent dat 
we allereerst in gesprek gaan met Stichting Non Nobis, die als tweede uit de tenderprocedure is 
gekomen. Wij vragen aan Non Nobis of zij binnen een maand kunnen aangeven of zij op basis van hun 
oorspronkelijk ingediende inschrijving het Nieuwe Zandpad willen ontwikkelen.  
 
Tegelijkertijd worden andere partijen benaderd met de vraag of zij het Nieuwe Zandpad willen 
ontwikkelen, indien Non Nobis besluit haar oorspronkelijke inschrijving geen gestand te doen. In dat 
geval staat het de gemeente vrij om het ontwikkelen van het Nieuwe Zandpad (meervoudig) 
onderhands te gunnen, zolang de gunning binnen de kaders van de tender plaatsvindt. Er zijn partijen 
die tijdens de tender belangstelling hadden om het Nieuwe Zandpad te ontwikkelen maar om 
verschillende redenen geen formele inschrijving hebben gedaan. De gemeente zal deze partijen 
benaderen. Het staat ook andere partijen vrij om zich te melden om te bezien of het voor hen 
interessant is om zich alleen of met andere partijen in te schrijven voor ontwikkeling van (een deel van) 
het Nieuwe Zandpad binnen de kaders van de tender. 
 
Meer zekerheid voor investeerder 
In vergelijking met 2015 zijn de omstandigheden en de zekerheden voor een investeerder verbeterd: 
het bestemmingsplan is onherroepelijk, de grond is grotendeels bouwrijp voor de eerste fase (64 
werkruimten, 2 kantoren en een HAP post). En door de aankoop van de panden in de Hardebollenstraat 
is er zekerheid over de concentratie van alle 162 werkruimten aan het Nieuwe Zandpad. Als meerdere 
partijen zich melden, wordt een selectie gemaakt op basis van de criteria uit de tender totdat alle 
werkruimten zijn vergund. Elke nieuwe partij wordt beoordeeld in het kader van de Wet Bibob.  
 
Het bouwrijp maken van het terrein voor de eerste fase (voor 64 werkruimten) wordt medio maart 
afgerond. In lijn met uw eerdere besluitvorming zullen wij, gelet op de ontstane situatie, op dit 
moment niet doorgaan met het bouwrijp maken van de grond voor de bouw van de tweede fase. Het 
kappen van de bomen op de parkeerplaats aan de noordwestzijde en het verleggen van het 
overstortriool, ter voorbereiding van het verleggen van de gasleiding wordt uitgesteld. Wij gaan 
daarmee verder als er voldoende zicht is op contractuele afspraken met een nieuwe partij. Het gevolg 
van het stopzetten van het bouwrijp maken is dat de gasleiding dit jaar niet meer verlegd kan worden. 
Vanaf april 2018 is dat weer mogelijk. Het inrichtingsplan voor de openbare ruimte is nagenoeg 
gereed. Wij stellen dit op korte termijn definitief vast. 
 
 
 

Burgemeester van Utrecht  
 
Datum 

19 januari 2017 

Ons kenmerk  4167500 

4/4 

Wij houden u actief op de hoogte over het vervolg van dit project en vertrouwen erop u hiermee 
voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Utrecht, 

 

 
 
 
de secretaris, 

 
 
 
de burgemeester,